• Barry Wensink/BDUmedia

Drainage Nunspeet onder de loep

NUNSPEET Door de gemeente Nunspeet worden tijdelijke meetpunten aangelegd om de overlast door grondwater in de wijk De Brake in Nunspeet verder te onderzoeken. De kosten hiervan bedragen 4.500 euro.

Wijnand Kooijmans

In de wijk De Brake wordt al sinds jaar en dag geklaagd over overlast door grondwater. Volgens oude bewoners van het gebied omdat is verzuimd de grond op te hogen voor met de bouw van de woningen is begonnen. Hierdoor spelen oude waterlopen nog steeds een rol als het gaat om de grondwaterstand. Schimmel in de woningen is een gevolg, maar ook is het risico op ziekte groter.

Door de gemeente zijn in de loop van de jaren meerdere maatregelen getroffen, onder meer de aanleg van een opslagvijver van water in het gebied rond de Witte Wieven. Recent is een telefonische enquête gehouden bij dertien adressen, verdeeld over de wijk. Hieruit blijkt dat de overlast na de aanleg van drainage is afgenomen of gelijk is gebleven.

KRUIPRUIMTE Zes van de dertien benaderde personen ondervinden nog steeds overlast in de kruipruimte van hun woning. Op één adres wordt overlast ervaren op de begane grond. De aanleg van drainage heeft de overlast in een deel van de wijk weggenomen of verminderd. Vooral aan de noord- en westrand van de wijk wordt nog overlast ondervonden.

Waar de drainage op korte afstand ligt wordt geen overlast meer ervaren. Hieruit wordt de conclusie getrokken dat de aanleg hiervan een gunstig effect heeft op het bestrijden van de grondwateroverlast.

AANVULLEND Het maakt dat nu aanvullend onderzoek wordt gedaan in het noorden en westen van de wijk. Het gaat dan om de Arthur Briëtstraat, George Breitnerstraat, Jos Lussenburglaan en de Van Goghstraat. Het onderzoek moet uitwijzen of de drainage moet worden uitgebreid of dat bouwkundige maatregelen doelmatiger zijn dan uitbreiding van het drainagesysteem.