• Koen van Weel

Gemeente start campagne woningaanpassingen

PUTTEN Putten gaat campagne voeren om ouderen er van bewust te maken dat zij tijdig aanpassingen aan hun woning moeten treffen om hier langer te kunnen blijven wonen. Dit in samenwerking met onder meer de Participatieraad, wijkverpleegkundigen, de Woningstichting Putten en de Stichting Welzijn Putten.

Wijnand Kooijmans

Het Puttense college van burgemeester en wethouders is zich er van bewust dat de gemeente de komende jaren met een flinke vergrijzing krijgt te maken.

Gezien het streven van de overheid mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen betekent dit in de praktijk dat woningen hiervoor moeten worden aangepast of mensen zelfs moeten verhuizen.

Indien een woning moet worden aangepast wordt, zo is de ervaring, al snel een beroep gedaan op gelden uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Uitgangspunt van deze wet is dat zelfredzaamheid en meedoen een verantwoordelijkheid is van mensen zelf. Dat betekent dat er voorwaarden aan zijn verbonden als het gaat om het ondersteunen van mensen.

Woningaanpassingen zijn relatief kostbaar. Om te voorkomen dat een groot aantal ouderen een financieel beroep doet op een gemeentelijke bijdrage wordt het, door het college, verstandig gevonden een campagne te voeren om zelf tijdig maatregelen te treffen. Beseft wordt dat het vergroten van het bewustzijn bij mensen niet vanzelf gaat. Mensen moeten leren voorkomende problemen in hun woonsituatie tijdig te herkennen en onderkennen. Dan kunnen tijdig maatregelen worden genomen om problemen in de toekomst te voorkomen.

In het kader van de campagne wordt een website opgezet, komt er een folder en gaat gewerkt worden met onder meer posters. Daarnaast worden één of meerdere manifestaties opgezet. Dat biedt de mogelijkheid met inwoners in gesprek te gaan en hen voorbeelden te laten zien van mogelijke aanpassingen die woningen meer levensloopbestendig maken.

Voorlopig wordt nog afgezien van het invoeren van een blijverslening. De gemeente wil eerst kijken naar ervaringen met deze lening in andere gemeenten.