• De woningen aan de Van Damstraat moeten in 2017 worden opgeleverd.

Aanbod huurwoningen moet betaalbaar blijven

PUTTEN De wachttijd voor woningzoekenden blijft fors in de gemeente Putten. Dat maakt dat meestal meerdere jaren moet worden gewacht voor een woning beschikbaar komt. Wel wordt een deel van de beschikbare woningen inmiddels toegewezen via loting. Dat maakt dat starters die nog niet lang staan ingeschreven toch kans maken op een woning. In 2017 wordt gekeken of deze wijze van toekennen werkt of moet worden bijgesteld.

Wijnand Kooijmans

Dat blijkt uit de bijdrage van de Woningstichting Putten (WSP) aan de Woonvisie voor 2017. Streven is dat zestig procent van het woningaanbod een huur heeft welke lager is dan 588 euro en daarmee betaalbaar is voor mensen

die op een sociale huurwoning zijn aangewezen. Van de beschikbare woningen wordt tien procent toegewezen aan statushouders. De verwachting is dat daarmee de gemeente niet aan de opgelegde taakstelling wat betreft

statushouders kan worden voldaan. WSP en gemeente zoeken daarom gezamenlijk naar alternatieven. Onder meer wordt gekeken naar de mogelijkheden statushouders te huisvesten op vakantieparken.

De vraag naar sociale huurwoningen is in Putten nog steeds groeiende. Onder hen zijn ook mensen die urgent in aanmerking moeten komen voor een woning. Dat maakt dat de WSP tot 2025 rond de 210 woningen in de sociale huursector wil bouwen, dertig procent van de totale geplande woningbouw in Putten. Negentig van deze woningen moeten komen in de nieuw te bouwen wijk Rimpeler.

Van de 210 woningen moeten er minimaal zeventig een huurprijs krijgen die lager is dan 586 euro. De overige woningen moeten tussen de 586 en 711 euro aan huur gaan opbrengen. In 2017 worden door de WSP 36 nieuwe woningen op de hoek van de Van Damstraat en zes woningen aan de Klaas Frisohof opgeleverd. Voor de laatste woningen hebben zich tientallen huurders gemeld. Met het eerste project heeft de WSP 7,1 miljoen euro geïnvesteerd, aan de Klaas Frisohof één miljoen euro.

Met de verkoop van sociale huurwoningen wordt voorzichtig omgesprongen. De verwachting is dat de verkoop in 2017 beperkt blijft tot drie woningen. Vastgehouden wordt aan de mogelijkheid van een starterslening, zij het dat

het aantal de tien niet mag overschrijden. Doel is de doorstroming naar een koopwoning te bevorderen.

Streven van de SWP is om in 2020 voldoende geschikte huurwoningen en woonvormen in bezit te hebben om mensen met verschillende vormen van beperkingen te kunnen huisvesten. Bij het aanbieden van woningen wordt ook duidelijk vermeld dat de betreffende doelgroepen hiervan gebruik kunnen maken.

Ook met Habion zijn afspraken gemaakt. Deze corporatie bouwt vooral woningen en woonvormen voor ouderen. Voor de komende drie jaar bestaan er geen plannen bij Habion het huidige woningbezit uit te breiden of woningen

te verkopen. Wel staat men open voor lokale verzoeken bij te dragen aan de huisvesting van overige urgente doelgroepen. Deze bewoners moeten wel passen bij de (kwetsbare) ouderen die in woonvormen van Habion wonen. De gemeente spant zich in activiteiten voor ouderen in woonzorggebouwen te doen plaatsvinden.