• Boy Imminck/BDU Media

Aansluiting Manifest van Salentein

PUTTEN Putten wil op meer terreinen mee gaan doen aan het Manifest van Salentein. Ondanks dat de gemeente officieel niet behoort tot de gemeenten binnen de regio Food Valley waar dit regionale project is opgezet. Het voorstel wordt op donderdagavond 21 maart behandeld in de commissie.

Wijnand Kooijmans

Het besluit van het college van burgemeester en wethouders sluit aan bij de motie welke al in maart 2017 door de gemeenteraad is aangenomen. Hierin werd het college gevraagd de mogelijkheden en consequenties te onderzoeken om aan te sluiten bij het initiatief van de regio Food Valley. Op het terrein van het functieveranderingsbeleid werd door Putten overigens al aangesloten bij de regels welke daarvoor gelden binnen de Food Valley.

Door het college is direct actie ondernomen op de motie. Daarbij bleek dat de regio Food Valley positief staat als het gaat om de wens van Putten bij meer projecten aan te sluiten. Er ontstond wel enig misverstand rond een officiële reactie waarop de regio prijs stelde. De gemeenten binnen de Food Valley willen weten aan welke projecten Putten wil meedoen en of de bereidheid bestaat daarvoor ook geld en tijd bij te dragen.

REGIODEAL Inmiddels is de regio Food Valley bezig met het afsluiten van een Regiodeal met het ministerie. Doel hiervan is geld vanuit het Rijk beschikbaar te krijgen voor diverse projecten. Aan voorstellen hiervoor wordt gewerkt.

Het belangrijkste onderdeel van het Manifest van Salentein is de gebiedscoaching, zo geeft het college aan. Agrariërs kunnen hier gebruik van maken als zij advies willen over bedrijfseconomische aspecten en over de toekomst van hun bedrijf. Voor agrarische ondernemersbegeleiding moet 250 euro worden betaald, voor een ondernemersscan 500 euro. De gemeente betaalt in beide gevallen 2.500 euro. In Putten is hier tot nu toe geen gebruik gemaakt.

VERSNELLING Op dit moment wordt er gewerkt aan een uitbreiding van het Manifest van Salentein, Doel is een versnelling van structurele veranderingen in de landbouw. Doel is te komen tot een goed en gezond buitengebied, zowel qua leefomgeving, gezondheid als economisch. Er moet draagvlak en aandacht komen voor de agrariërs en een moet er input komen voor een goed beleid in het buitengebied.

Het college verwacht dat door aan te sluiten bij het Manifest van Salentein er ook in Putten meer aandacht komt voor de veranderingen binnen de landbouw en de lokale agrariërs. Door samen te werken kan gebruik worden gemaakt van de kennis en expertise in de Food Valley. Er wordt op gewezen dat vooral Barneveld en Ede ook een groot buitengebied hebben met veel bedrijven, waardoor er veel kennis is over de landbouw. Door de samenwerking met universiteiten en hogescholen kan er bijvoorbeeld worden geëxperimenteerd met nieuwe technieken.

Putten wil zich aansluiten bij de regioprojecten Manifest van Salentein, het functieveranderingsbeleid en de menukaart. Hierin is onder meer het plussenbeleid opgenomen. Voor 2019 wordt hiervoor ruim 33.000 euro uitgetrokken en 26.500 euro in 2020. Voor coaching van agrariërs wordt 10.000 euro gereserveerd.