• Dick van der Veen

Agrariërs te veel beperkt: Putten botst met provincie

PUTTEN De provincie Gelderland wil te veel beperkingen opleggen aan agrariërs. Dat vindt het Puttense college van burgemeester en wethouders naar aanleiding van de plannen waarin de omgevingsvisies voor de toekomst worden vastgelegd.

Wijnand Kooijmans

 

Vanuit de provincie is, zo geeft het college aan, steeds gesproken over het loslaten van de strikte regels rond de bebouwing van percelen om zo meer ruimte te bieden aan agrariërs. Dit om te voorkomen dat situaties ontstaan, zoals in de provincie Utrecht waarin wordt gesproken over maximum bouwpercelen van 2,5 hectare. Gelderland wilde dit uitwerken in een zogenoemd plussenbeleid. Groot is daarom de verbijstering met het Puttense college dat dat nu al voor iedere uitbreiding boven de honderd vierkante meter een plussenbeleid gaat gelden.

BEPERKING ,,Dit betekent een forse beperking van de mogelijkheden voor agrarische bedrijven. Het staat haaks op het beleid van de gemeente Putten om de agrariërs zo veel mogelijk te ruimte bieden. Al houden we ons daarbij wel aan de milieuwetgeving en eventuele natuurwaarden. Grote agrarische bedrijven binnen de gemeente Putten kunnen nu één hectare agrarische bedrijfsbebouwing realiseren, middelgrote bedrijven 2,750 vierkante meter. Het nieuwe beleid van de provincie betekent dat deze rechten worden afgenomen. Dit vinden wij als Puttens college maatschappelijk en economisch zeer ongewenst." Putten verwacht dat het voorgestelde plussenbeleid van de provincie tot grote onrust binnen de agrarische sector leidt. In de gemeente zijn rond de 250 agrarische bedrijven gevestigd, waarvan een aanzienlijk deel niet-grondgebonden veehouderijen zijn. Bedrijven die al met verschillende en beperkende wetgeving te maken hebben. Putten geeft aan dat veelvuldig overleg is geweest met vertegenwoordigers van de provincie. Het beleid dat de provincie voorstaat komt totaal niet overeen met de verwachtingen die daarbij zijn gewekt. Vooral omdat steeds is gezegd dat de bestaande rechten worden gerespecteerd zouden worden en alleen werd gepraat over extra's bovenop de bestaande ruimte. Dat maakt dat het college achteraf moet concluderen dat de gesprekken als niet betrouwbaar overkomen.

OVERLEG Wanneer tussentijds tijdens overleggen de koers was gewijzigd had Putten dat graag vroegtijdig vernomen. Putten vindt dat in het ontwerp Omgevingsverordening een gebiedsgerichte aanpak ontbreekt. In het overleg met de provincie is gesproken over beleidskaarten met speerpunt gebieden, zoals bijvoorbeeld fijnstof, ammoniak en landschap. Putten vindt dat de gebiedsgerichte aanpak nu bij de gemeenten wordt neergelegd maar wel met een keurslijf aan voorschriften. Dat maakt, zegt Putten, dat er weinig aandacht is voor regionale en lokale verschillen.Ook vindt de gemeente dat door het voorgestelde beleid bedrijven worden benadeeld voor investeringen waartoe de eigenaar niet was verplicht. Het gaat dan bv om maatregelen om het dierenwelzijn te vergroten of het aanbrengen van nieuwe natuur.