• W.L. de Boer

Bedenkingen tegen plannen nertsenhouderij

PUTTEN Aan de Oude Nijkerkerweg nabij nummer 30 exploiteert Minkcon een nertsenhouderij met 9.000 dieren . Het bedrijf heeft op deze locatie vier hallen voor nertsen. Vanwege dierwelzijnseisen geeft de ondernemer aan dat de nertsen over meer leefruimte moeten kunnen beschikken. Minkcon geeft aan dat hij, om aan de wettelijke dierwelzijnseisen te kunnen voldoen, een extra verblijfsruimte voor nertsen moet bouwen. Deze aanvraag is in strijd met het geldende bestemmingsplan 'Westelijk Buitengebied', zodat een omgevingsvergunning moet worden aangevraagd om van deze regels af te wijken.

door Ria Hoving

Tijdens de afgelopen commissievergadering ruimte is dit voorstel aan de orde geweest en hebben alle fracties zich positief uitgesproken over het collegevoorstel en is een verklaring van geen bedenkingen afgegeven. Het voorstel is vervolgens als hamerstuk doorgestuurd naar de gemeenteraad van 30 april jl.

Tijdens de afgelopen gemeenteraad bleken echter onduidelijkheden en volgens de heer de Boer, een van de omwonende, bleek zelfs onjuiste informatie te zijn verstrekt door wethouder Gerritsen waardoor de commissie niet tot een afgewogen besluit heeft kunnen komen. De heer Boer, tezamen met een twaalftal bewoners, geeft in een email aan alle raadsleden de onjuistheden aan.

De kritiek en onduidelijkheden richt zich op een aantal punten.

Allereerst is sprake van verwarring omtrent de basis van de uitbreiding. De ondernemer geeft aan dat hij moet voldoen aan de eisen van dierenwelzijn en derhalve een extra hal moet bouwen. De welzijnseisen voor het houden van nertsen zijn vastgelegd in de "Verordening Welzijnsnormen Nertsen PPE 2003". In deze verordening zijn onder meer eisen gesteld aan de huisvesting van de nertsen in kooien en is een overgangsperiode vastgesteld tot 2014. De huisvesting voor de nertsen had vanaf 2014 volledig moeten voldoen aan deze eisen. De heer de Boer geeft aan dat de ondernemer dus op dit moment waarschijnlijk in overtreding is op deze regelgeving.

De wethouder heeft tijdens de commissieraadsvergadering aangegeven dat in de inrichting een luchtwasser zou zitten of zou komen. Inmiddels is bekend dat luchtwassing een ongelukkige term is geweest wat voor onnodige verwarring heeft gezorgd. Nadere toelichting geeft aan dat bedoeld wordt dat de mest dagelijks wordt verwijderd waardoor ammoniak en bijbehorende geur in mindere mate in de lucht terecht komen.

Tijdens de commissievergadering is de vrees uitgesproken voor een verkapte uitbreiding van de nertsenhouderij. De wethouder gaf aan dat die vrees ondervangen kan worden door de mei- en wellicht ook oktobertelling van de dieren. Volgens de heer de Boer is er in werkelijkheid geen controle op het aantal dieren door het opheffen van het produktschap, de overgang van het toezicht naar een andere partij en het opschorten van de wet die het fokken van nertsen in 2024 verbiedt. Deze laatste wet die het fokken van nertsen voor de pelzen in 2024 verbiedt, is overigens nog onderdeel van een juridische strijd. In reactie op deze onduidelijkheid is aanvullende informatie verstrekt aan de commissieraadsleden waarin staat de lezen dat de meitelling is aangepast en voor 15 juni dient te worden ingediend.

Daarnaast heeft de wethouder aangegeven dat de stank in de buurt beperkt is tot een incidenteel moment met een verkeerde windrichting. Ook dit wordt in de email van de heer de Boer bestreden. ,, De buurt heeft meer dan regelmatig last van penetrante stank en heftig overlast van vliegen", zo gaat de email verder. Omwonenden hebben over de huidige aanvraag ook geen communicatie gehad.

Op basis van deze onduidelijkheden is vervolgens besloten om de aanvraag weer terug te brengen op de agenda van de commissie ruimte, die hierover op 18 mei zal vergaderen.