• Lex van Lieshout

Bezwaren tegen Rimpeler allemaal afgewezen door Raad van State

PUTTEN Door de Raad van State zijn alle bezwaren tegen de bouw van de nieuwe woonwijk Rimpeler in Putten verworpen. Daarmee is het plan onherroepelijk en kan definitief worden gestart met de bouw van de hier geplande maximaal 340 woningen.

Wijnand Kooijmans

Onder meer is door de indieners van het beroep bezwaar gemaakt tegen de, in hun ogen onterechte, ontsluiting van Rimpeler via de Jan Nijenhuisstraat en de Stationsstraat. Argument is dat de huidige verkeerssituatie al onveilig is en de gemeente de gekozen ontsluiting onvoldoende heeft gemotiveerd. Volgens de bezwaarden worden fiets- en voetpaden gekruist, omdat verkeer vanuit de Jan Nijenhuis in één richting via de voorziene 'bypass' de rotonde bij de kruising van de Jan Nijenhuisstraat en de Stationsstraat kan passeren.

ONTBREKEN Daarnaast wordt gewezen op het ontbreken van oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers. Ook wijzen ze op hoge verkeersdrukte op de Stationsstraat en het feit dat hier hard wordt gereden. Hun pleidooi was de nieuwe wijk Rimpeler te ontsluiting via de Henslare. Volgens hen is het aantal voertuigen op de Stationsstraat niet merkbaar afgenomen na de openstelling van de Henslare. Doorgaand verkeer maakt in hun ogen nauwelijks gebruik van deze weg.

De Raad van State gaat mee in het standpunt van de gemeenteraad. Door hen is erop gewezen dat, ondanks de toename van verkeer, de verkeersituatie op de Stationsstraat verbeterd. Het gaat om een vermindering van 1.500 voertuigen per etmaal in 2030. Hierbij wordt ook gewezen op de aanlag van Henslare. De Rimpelerweg verbindt nu de ten westen van het plan gelegen wijk Bijsteren met de Stationsstraat. Door de aanleg van de wijk Rimpeler wordt deze verbinding onmogelijk.

VERBOD Ook gaat het hoogste Nederlandse rechtscollege mee in de argumentatie van de raad dat op het zuidelijk deel van de Stationsstraat in beide richtingen een verbod voor vrachtwagens gaat gelden. Daarnaast verbeterd de verkeerssituatie door de herinrichting van de Stationsstraat. Op de Jan Nijenhuisstraat en de Stationsstraat wordt, zo overweegt de raad, bovendien een maximum snelheid van dertig kilometer per uur ingesteld. Over de concrete uitwerking daarvan vindt nog overleg plaats.

Volgens de Raad van State heeft de gemeenteraad voldoende onderbouwd dat de verkeerssituatie op de Stationsstraat verbeterd. De bezwaarden hebben, zo wordt aangegeven, ook onvoldoende duidelijk gemaakt dat met de realisatie van de nieuwe fietsroute de verkeerssituatie niet verbeterd. Bezwaren tegen het bouwverkeer worden ongegrond verklaard omdat dit gebruik gaat maken van het huidige tracé van de Rimpeler richting de Stationsstraat en vervolgens via de Henslare naar de nieuwe woonwijk wordt geleid.

BEDRIJFSVOERING Ook de bezwaren dat de nieuwe woonwijk leidt tot beperkingen voor de in de omgeving gevestigde bedrijven worden ongegrond verklaard. Ook de vrees dat geurhinder ontstaat voor de toekomstige bewoners en daardoor de bedrijfsvoering van bedrijven wordt aangetast wordt door het hoogste rechtscollege niet overgenomen. Bij het opstellen van de benodigde onderzoeken is de gemeente voldoende zorgvuldig te werk gegaan.