• Gemeente Putten

Bezwaren tegen woningen in Krachtighuizen zijn achterhaald

PUTTEN De bouw van maximaal drie woningen op een terrein aan de Krachtighuizerweg in Putten staat niet meer ter discussie. Het besluit dat toe te staan is al in 2013 genomen door de gemeenteraad.

Wijnand Kooijmans

Dat stelt het college van burgemeester en wethouders van Putten naar aanleiding van de vier bezwaarschriften die zijn ingediend tegen het concrete plan voor de bouw van één woning op het betreffende perceel. De bouw wordt mogelijk omdat de eigenaar voldoet aan de eis duizend vierkante meter aan bestaande bebouwing te slopen. Hij heeft deze gekocht van de eigenaar van een voormalig agrarisch bedrijf aan de Oude Nijkerkerweg dat inmiddels een woonbestemming heeft gekregen.

Puttenaar H. Bus stelt in zijn bezwaarschrift dat tijdens de informatieavonden in 2013 over het bestemmingsplan Krachtighuizen is aangegeven dat naast het recreatieve, ook het landelijk karakter van het gebied dient te worden gewaarborgd. Het plan drie villa's te proppen tussen de bestaande woningen en recreatieparken vindt hij hier mee in strijd.

E. van Geest en H. Krudde geven aan niet in een villawijk te willen komen wonen. Ook zij pleiten voor behoud van het open karakter van Krachtighuizen. Om waardevermindering van hun woning te voorkomen willen zij dat er minimaal een groenstrook van tien meter wordt aangelegd langs het weggetje naar hun huis. Ook willen ze zwart op wit dat er geen opslagplaats van rommel komt op het achtererf.

De laatste toezegging krijgen ze van het college. Het bestemmingsplan sluit dat uit. De verbreding van de groenstrook acht het college niet haalbaar. Wel wordt toegezegd te kijken of een verbreding met twee tot drie meter haalbaar is. Maar ten aanzien van de bezwaren tegen de geplande woningbouw krijgen de indieners van de bezwaarschriften geen gelijk omdat de mogelijke bouw al is opgenomen in het bestemmingsplan. Toen ook is de discussie gevoerd of het ruimtelijk acceptabel is op de betreffende gronden drie woningen te bouwen. Die discussie wil het college niet opnieuw voeren.