• Wijnand Kooijmans

Bouw van 170 huurwoningen

PUTTEN Tot 2025 wil de Woningstichting Putten (WSP) nog 170 woningen bouwen die vallen binnen de grens van sociale huur. Hiervan moeten er minimaal zeventig worden gebouwd met een huur tot maximaal 597 euro per maand. De overige woningen krijgen een huurprijs tussen de 597 en 711 euro per maand.

Wijnand Kooijmans

Het is één van de prestatieafspraken die de WSP heeft gemaakt met de gemeente Putten. Het Puttense college van burgemeester en wethouders geeft aan dat ze de huisvesting van bijzondere doelgroepen wil faciliteren maar dat het daarbij belangrijk is dat er een evenwichtige verdeling is tussen bijzondere en reguliere woningzoekenden.

STARTERSLENING De WSP heeft besloten zelf geen startersleningen meer te verstrekken voor kopers van huurwoningen. De afgesloten leningen blijven wel gewoon doorlopen. Het college gaat nog bekijken of de gemeentelijke starterslening ook beschikbaar kan worden gesteld voor kopers van voormalige corporatiewoningen. Een besluit hierover wordt genomen bij de evaluatie van de starterslening.

Het college is met de WSP overeengekomen dat de woningstichting gaat bekijken of zij een rol kan spelen bij de veranderende vraag naar wonen en woonvormen. Door de WSP is wel aan de gemeente gevraagd mee te zoeken naar geschikte locaties. Door de woningstichting wordt tevens een visie ontwikkeld op verduurzaming na 2020. Ambitie is in 2050 een CO2 neutrale woningvoorraad te hebben.

HUURDERS De woningstichting stelt huurders in de gelegenheid hun woning een te passen door bijvoorbeeld het plaatsen van een tweede toilet in de badkamer of een traplift. Terughoudend wordt omgegaan met grote aanpassingen waarbij de huur flink moet worden verhoogd. Dit is in strijd met het beleid om de huren betaalbaar te houden. Aanpassingen op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning worden door de gemeente betaald volgens de geldende regels. In dat geval vindt geen huurverhoging plaats. In 2019 wordt de bewoners van 125 woningen aan de Van Lennep-, Vervoorn- en Groeneveltstraat de mogelijkheid geboden een tweede toilet aan te laten brengen op de verdieping. Ook kunnen individuele aanvragen uit andere complexen worden uitgevoerd.

VERKOOP De woningstichting gaat terughoudend om met de verkoop van woningen. De verwachting is dat het om maximaal drie woningen gaat. Besloten is vijftien tot twintig procent van de beschikbare woningen toe te wijzen via loting. Hiermee wil men bereiken dat starters met weinig inschrijftijd toch een reële kans op een woning maken. Samen met de gemeente wordt onderzoek gedaan naar mogelijkheden voor jongerencontracten.

In 2019 investeert de woningstichting in woningen aan de Windhalmstraat, zodat de woningen en tuinen een betere uitstraling krijgen.