• Politie

Buurtbemiddeling van start

PUTTEN Vanaf 1 oktober weigert de politie nog langer verwarde personen over te brengen naar een instelling. ,,We zijn geen taxidienst", zo is de gemeente te verstaan gegeven.

Wijnand Kooijmans

Het dreigement van de politie werd door burgemeester Henk Lambooij ingebracht bij de behandeling in de raadscommissie van het voorstel buurtbemiddeling in het leven te roepen binnen de gemeente Putten. Hierbij wordt samengewerkt door de gemeente, de politie en de Woningstichting Putten(WSP). Het aantal verwarde personen neemt ook in Putten toe, zo gaf Lambooij aan. Ze veroorzaken overlast in de wijken.

De aanpak is wel een verschuiving van taken maar niet, zoals werd gevraagd door Bert Klompenhouwer (VVD) van politie naar gemeente. Maar wel van Rijk naar gemeente. Zoals het Rijk ook de taak heeft doorgeschoven naar burgemeesters op te treden bij ernstige woonoverlast. Voor Lambooij nog een zaak die om een nadere invulling vraagt.

Henk Koornneef (Gemeentebelang) had wat moeite met de verdeling van de lasten. Het gaat om veertigduizend euro voor twee jaar waarvan de gemeenten 75 procent voor rekening neemt. Concreet dertigduizend euro tegenover de WSP tienduizend euro. Volgens Lambooij is dit, gezien het percentage huurwoningen, een reële verdeling.

Conflicten tussen burgers en de gemeente zijn apart geregeld, zo gaf Lambooij aan naar aanleiding van een opmerking van Henk Koornneef. Vrijwilligers mogen wat Puttens eerste burger betreft rekenen dat ze hun taak veilig kunnen verrichten. Daarop werd aangedrongen door meerdere fracties.

Bij het werven van vrijwilligers wordt in eerste instantie gekeken naar bestaande organisaties. Ze krijgen een goede opleiding zodat bij hun optreden brokken kunnen worden voorkomen of een zaak verder escaleert. Zodra strafrecht aan de orde komt moet de vrijwilliger zich onmiddellijk terugtrekken.

Okko van Dijk heeft gesignaleerd dat hoe meer statushouders in een straat wonen, hoe groter de kans op conflicten. Dat deed bij hem de vraag rijzen of Putten de verplichting de Nederlandse taal te leren nog wel hanteert. Volgens Lambooij is dat zeker het geval. Wel wordt de mogelijkheid benut bij conflicten tussen statushouders en Puttenaren een tolk in te zetten. Omdat Lambooij verwacht dat deze niet voor het oprapen liggen in Putten, wordt hierbij samengewerkt met Harderwijk.

Buurtbemiddeling moet een brug gaan slaan tussen buren. Het moet leiden tot afspraken tussen buren onderling waardoor geen beroep meer wordt gedaan op politie, woningstichting en gemeente. In eerste instantie wilde de gemeente hiervoor in zee gaan met Welzijn in Amersfoort. Deze partij trok zich terug waarna een beroep is gedaan op Hettie Schoonhoven. Zij heeft de buurtbemiddeling al eerder opgezet in Nunspeet, Elburg en Oldebroek.

Burenruzies behoren, zo wordt aangegeven, niet tot de taak van de politie. Voor de gemeente speelt mee als voordeel van buurtbemiddeling dat nu conflicten spelen tussen bewoners onderling welke via een bezwarenprocedure worden uitgevochten bij de gemeente.