• Wijnand Kooijmans

Centrum van Putten gaat op de schop

PUTTEN Het centrum van Putten gaat vanaf 2020 op de schop indien de gemeenteraad goedkeuring geeft aan het Centrumplan zoals dat is vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. Het gaat om een aangepast verkeerscirculatieplan en herinrichtingsplannen voor het Fontanusplein, het Kerkplein en het kernwinkelgebied.

Wijnand Kooijmans

Wethouder Roelof Koekkoek spreekt van een belangrijk moment. Er is lang gewerkt aan de centrumplannen en is er veel overleg gevoerd met alle betrokken partijen. Dat heeft, naar zijn mening, geleid tot een gedragen plan. De aanpak van het centrum vindt hij hard nodig. Er is weinig leegstand maar het is zaak dat Putten ook de huidige positie als toeristendorp behoudt.

Eén van de besluiten is dat fietsers straks weer welkom zijn in het kernwinkelgebied. Nu mag er gefietst worden in de wintermaanden en in de zomermaanden niet. Terwijl voetgangers en fietsers, zo is de indruk van de wethouder, elkaar prima verdragen. Het college is blij dat de puzzel rond het centrum is gelegd. ,,Soms vliegen ambities elkaar in de haren. Er is de wens van een autoluw centrum dat ook bereikbaar moet blijven. Vernieuwen zonder fratsen, groen maar ook voldoende parkeerplaatsen."

TEVREDEN De wethouder is tevreden met het behaalde resultaat. Bij de actualisatie van het verkeersplan is de goede bereikbaarheid van het centrum en het grote aantal parkeerplaatsen uitgangspunt geweest. Voor het kernwinkelgebied dat bestaat uit de Verlengde Dorpsstraat, Dorpstraat en Kerkstraat, worden venstertijden ingesteld als het gaat om de bevoorrading van de winkel.

Voor de doordeweekse dagen geldt een tijd van 08.00 tot 11.00 uur met uitzondering van de woensdag. Dan is laden en lossen niet toegestaan vanwege de weekmarkt. Volgens Koekkoek wordt nog wel gekeken of er enkele laad- en losplaatsen kunnen worden aangelegd. Dat moet het mogelijk maken ook de woensdag winkels te bevoorraden. De zaterdag mag er worden bevoorraad tussen 06.00 en 09.00 uur.

ONTHEFFING Bewoners van het kernwinkelgebied krijgen een ontheffing. Er wordt cameratoezicht ingesteld om daadwerkelijk te bereiken dat alleen vergunninghouders buiten de venstertijden met de auto in het centrum komen. Bij overtreding volgt een boete. Het college onderzoekt, op verzoek van het Winkelcentrum Putten, of vooruitlopend op de realisatie van het plan al met venstertijden kan worden gewerkt. Minder valide mensen die in het bezit zijn van een gehandicaptenparkeerkaart mogen met ontheffing het kernwinkelgebied inrijden en er kortstondig parkeren.

Het Fontanusplein en het Kerkplein worden als één plein ingericht. De Papiermakerstraat wordt geïntegreerd in de plannen. Het aantal van 120 parkeerplaatsen blijft nagenoeg gelijk. Er komt op het plein meer ruimte voor terrassen naast een zogenoemde 'belevingszone.' Aan het eind daarvan komt het nieuwe hert van Putten.

FONTEIN De huidige waterfontein verdwijnt en maakt plaats voor een nieuwe waterpartij. Gedacht kan worden aan een soort bedriegertjes. Wel als verhoogd element om te voorkomen dat het, indien het geen water spuit, een dood element wordt. Ook komen er speelobjecten van duurzaam materiaal op het plein. De jeugdgemeenteraad wordt advies gevraagd.

Over de fasering van het plan vindt nog overleg plaats met de ondernemers om te voorkomen dat het centrum op slot komt te zitten. Met alle betrokkenen wordt nog overleg gepleegd over het plan en zijn er nog eventuele wijzigingen door te voeren. In twee commissievergaderingen komt het plan aan de orde waarna de verwachting is dat in mei de raad het plan definitief kan vaststellen. De kosten blijven binnen de raming van vier miljoen euro.