• Koen Suyk
  • Gemeente Putten

Commissie bespreekt ontwerp-geurvisie Putten Zuid

PUTTEN Het college van burgemeester en wethouders heeft een ontwerp-geurvisie en ontwerp-geurverordening Putten Zuid opgesteld. Deze stukken worden behandeld in de vergadering van de commissie Ruimte op maandag 20 februari vanaf 19.30 uur in het gemeentehuis. De agenda en de vergaderstukken zijn te vinden op www.putten.nl/politiekportaal.

De gemeenteraad heeft op 10 maart 2016 een aanhoudingsbesluit op grond van de Wet geurhinder en veehouderij genomen. Dit aanhoudingsbesluit geldt voor het gebied Putten Zuid en een contour van 600 meter hieromheen. In Putten Zuid wil de gemeente in de toekomst wellicht woningbouw ontwikkelen. Het aanhoudingsbesluit vervalt op het tijdstip waarop een nieuwe geurverordening in werking treedt of als niet binnen een jaar na het nemen van het aanhoudingsbesluit een ontwerp van een geurverordening aan de raad is voorgelegd.

DOEL Het uitgangspunt van het geurbeleid voor Putten Zuid is als volgt: 'De gemeente Putten wil zoveel mogelijk de agrarische bedrijvigheid in stand houden en gezonde groeimogelijkheden geven voor de bedrijven, in samenhang met een acceptabel (goed/redelijk goed) woonklimaat in de gemeente Putten, waarbij uitbreidingsmogelijkheid van de bebouwde kom in het gebied Putten Zuid mogelijk wordt.'

NIEUWE NORM Om te voorkomen dat de geurbelasting in het gebied door ontwikkelingen binnen de veehouderijen gaat toenemen, stelt het college aan de gemeenteraad voor om een geurverordening op te stellen, waarbij de norm van 7 OU/m3 gelegd wordt op de geurgevoelige objecten (zoals woningen) in het gebied Putten Zuid. OU/m3 staat voor de hoeveelheid geureenheden (odour unit) per kubieke meter lucht. De huidige geurnorm in dit gebied is grotendeels 14 OU/m³. Voor dieren waarvan op grond van de milieuwetgeving vaste afstanden gelden (bijvoorbeeld melkvee en nertsen), worden geen andere afstanden vastgesteld.

De geurverordening heeft geen directe werking op bedrijven of vergunningen, maar geldt als toetsingskader bij nieuwe milieuaanvragen en -meldingen. De geurverordening tast dus geen bestaande rechten aan.

GEBIED Het voorstel aan de gemeenteraad is om het gebied voor de geurverordening Putten Zuid te verkleinen ten opzichte van het gebied van het aanhoudingsbesluit. Het bijgevoegde kaartje toont het gebied waarvoor het college voorstelt om de geurverordening te laten gelden. Het gaat om het gebied Van Geenstraat - Roosendaalseweg - Hooiweg - Beitelweg - Nijkerkerstraat. De nieuwe geurnorm kan ook van invloed zijn als een agrarisch bedrijf in de directe omgeving van het gebied een nieuwe milieuaanvraag doet.

PROCEDURE In februari worden de ontwerp-geurvisie en ontwerp-geurverordening in de commissie Ruimte besproken. Naar verwachting worden de stukken vervolgens in maart in de gemeenteraad besproken. Na de behandeling in de raad worden de ontwerp-geurvisie en ontwerp-geurverordening zes weken ter inzage gelegd. Aan het begin hiervan wordt een informatiebijeenkomst gehouden. De bijeenkomst en de terinzagelegging worden vooraf aangekondigd via de gemeentelijke informatiepagina.

Tijdens de periode dat de stukken ter inzage liggen kunnen er reacties worden ingediend. Hierna neemt de gemeenteraad een besluit over de vaststelling van de geurvisie en de geurverordening. Het aanhoudingsbesluit blijft gelden totdat de gemeenteraad de verordening heeft vastgesteld.