• Lex van Lieshout / ANP

'Compensatie alleen nadelig voor SDC'

PUTTEN De compensatie van sportverenigingen in Putten valt alleen voor de voetbalvereniging SDC(P) nadelig uit. Dat komt omdat deze vereniging in 2016 een extra subsidie voor onderhoud van de accommodatie kreeg. Deze subsidie is aan andere clubs niet verstrekt.

Wijnand Kooijmans

Met de compensatie wordt uitvoering gegeven aan de motie die in november 2017 door de gemeenteraad werd aangenomen. Hierin werd de opdracht gegeven sportverenigingen voor wie de besluitvorming over de nieuwe subsidieregels nadelig uitvalt over de jaren 2017 en 2018 te compenseren. Leidraad is het bedrag dat de verenigingen in 2016 ontvingen.

Inmiddels heeft het college van burgemeester en wethouders bijna alle subsidieaanvragen ontvangen. Hiermee kan, zo wordt gevonden, een afgewogen oordeel worden geveld over de compensatie.

BEZWAREN SDC(P) had grote bezwaren tegen de nieuwe wijze van subsidiëring. Het college, maar ook de raad werd verweten dat de onderhoudssubsidies voor de velden werd afgeschaft tegen alle afspraken in. Het college is echter van mening dat de verenigingen compensatie wordt geboden indien ze maatschappelijke activiteiten ondernemen.

SUBSIDIE Ook de stichting Buitensport, verantwoordelijk voor de velden van de voetbalvereniging Rood Wit, had bezwaren. In de nieuwe wijze van toekenning gaat, zo is de conclusie van het college, de vereniging er echter op vooruit. Alleen is in 2017 een eenmalige subsidie verstrekt die lager uitviel dan de voormalige onderhoudssubsidie. Dat maakt dat de club nu achteraf hiervoor alsnog wordt gecompenseerd.

Met het toekennen van de subsidies is de motie van de raad nog niet volledig uitgevoerd. Hierin werd ook gevraagd om een evaluatie van de gang van zaken door een onafhankelijke partij. Hiervoor is inmiddels de opdracht verstrekt en zijn de gesprekken met de sportverenigingen en stichtingen gestart. Het college verwacht dat de evaluatie kan worden afgerond voor de deadline die in de motie is opgenomen, verstrijkt.

De bezwarencommissie wordt op de hoogte gesteld van het besluit. Tevens is hen gevraagd een advies uit te brengen over de bezwaren van SDC. Ook wordt de commissie gevraagd of, gezien het genomen besluit, of een besluit op de bezwaren nog nodig is. SDC wordt daarnaast zelf gevraagd of zij vinden dat nog een besluit op hun bezwaren moet worden genomen of dat zij deze geheel of gedeeltelijk willen intrekken.

COMPENSATIE Voor Rood Wit gaat het om een eenmalige compensatie van 2.930 euro. Dit is het nadelige saldo over 2017 ten opzichte van 2016. Voor 2018 pakt de nieuwe subsidieregeling gunstig uit voor de voetbalvereniging.

WINST Voor het Hippisch Verband wijzigt de subsidie niet ten opzichte van 2016. Overigens hebben niet alle verenigingen subsidie aangevraagd. Het gaat dan onder meer om de damclub PDC en verschillende afdelingen van de Sportvereniging Putten. De grootste winst voor verenigingen zit in het ondernemen van maatschappelijke activiteiten. Dat sluit ook aan bij de doelstelling van de nieuwe wijze van subsidieverstrekking door de gemeente Putten.Subsidie wordt niet alleen verstrekt op louter het ledental van een vereniging.