• Archief BDUmedia

De aanpak van wegen krijgt prioriteit

PUTTEN Voor het gedeelte van de N798 tussen de Harderwijkerstraat en de Henslare moet een maximumsnelheid van zestig kilometer per uur gaan gelden. Dat gaat het nieuwe college van burgemeester en wethouders van de gemeente Putten bepleiten bij de provincie Gelderland.

Wijnand Kooijmans

Het is één van de initiatieven die is opgenomen in het coalitieakkoord. Tevens komt er een nieuw verkeers- en vervoersplan. Om sluipverkeer in het westelijk buitengebied van Putten te voorkomen maakt het college, samen met de gemeenten in de regio Noord-Veluwe, sterk voor verbetering van de doorstroming van het verkeer op rijksweg A28. Er wordt ook ingezet op een kwartierdienst van de treinen op het traject tussen Zwolle en Utrecht.

Zandwegen die geen verbindingsfunctie hebben worden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Voor vervanging en reconstructies van wegen wordt tot 2022 een bedrag gereserveerd van 6,6 miljoen euro. Inwoners worden bij de plannen vanaf het eerste begin betrokken.

GROEN Voor renovaties van het openbaar groen wordt een bedrag van 1,2 miljoen euro gereserveerd. Het college legt zich de verplicht op voor elke boom welke regulier wordt gekapt er één terug te planten. In alle andere gevallen worden voor iedere gekapte boom twee bomen terug geplant. Voor de openbare verlichting wordt de komende vier jaar 1,5 miljoen euro gereserveerd. Dit bedrag wordt deels terugverdiend via energiebesparing.

Jaarlijks moet, zo is de verwachting, 57.000 euro worden gestoken in het straatmeubilair. Overbodige bordjes en paaltjes worden weggehaald. Wel worden er meer bankjes en prullenbakken geplaatst bij wandelroutes, klompenpaden en fietsroutes.

Het centrum wordt toegankelijk gemaakt voor iedereen, met of zonder beperking. De eigenaren van vervallen panden worden aangepakt. Wanneer de panden eigendom zijn van de gemeente wordt overgegaan tot herontwikkeling. Het beleid is gericht op de komst van meer horecapleintjes. Gekozen wordt voor het autovrij maken van het centrum, buiten tijden voor bevoorrading.

ETEN Het roken op en rond sportvelden gaat de gemeente ontmoedigen. Het aanbieden van gezond eten en drinken in sportkantines wordt gestimuleerd. Er komt een onderzoek of de komst van een derde sporthal of meer accommodatieruimte noodzakelijk is.

De gemeentelijke belastingen worden de komende vier jaar in principe alleen verhoogd met de inflatiecorrectie. De opbrengst van de precariobelasting wordt niet besteed, zolang de rechter hierover geen uitspraak heeft gedaan. Door gerichte maatregelen hoopt het college een halt toe te roepen aan de groeiende tekorten in de jeugdzorg.

De partijen die de coalitie vormen signaleren dat de reserve sociaal domein leeg dreigt te raken. Gestreefd wordt hiervoor minimaal één miljoen en maximaal twee miljoen euro in reserve te houden. Indien dit laatste bedrag wordt overschreden wordt het overschot teruggesluisd naar de algemene reserve. En kan het geld daarmee voor andere doelen worden ingezet.