• Lex van Lieshout

De financiële toekomst van Putten

PUTTEN De meerjarenbegroting 2016-2019 van de gemeente Putten zal 15 oktober in de commissie Economie en Bedrijfsvoering worden behandeld en op 5 november zal de raad zich hierover buigen. Wethouder Nico Gerritsen gaf op 7 oktober alvast een toelichting. Een aantal zaken valt op in deze nieuwe meerjarenbegroting.

door Ria Hoving

In 2016 worden namelijk de belastingtarieven, zoals de onroerende zaak belasting en de begraafrechten verhoogd met 2% wegens inflatie en de rioolheffing wordt verhoogd met 3 euro. De toeristenbelasting blijft gelijk en het basistarief afvalstoffenheffing wordt in 2016 en 2017 incidenteel verlaagd met een korting van € 37,50 per jaar.

De begroting is verder opgedeeld in vier begrotingsthema's: 'Economie en recreatie', 'Samenleving', 'Ruimte en leefomgeving' en 'Bestuur, dienstverlening en veiligheid' elk met zijn eigen onderwerpen.

Toeristische Voordeelkaart Putten

'Economie en recreatie' vormt een van de begrotingsthema's. Hierbinnen wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan het helpen van de toeristische sector en het behouden van een bruisend dorpscentrum.

Samen met de lokale VVV wordt gekeken naar het invoeren van een toeristische voordeelkaart, om bezoekers in Putten te houden, ze korting, gratis toegang en voordeel te bieden en kennis te laten maken met alles wat Putten uniek maakt. De kermis wordt verplaatst naar een betere plek richting het centrum en het Fontanusplein wordt opnieuw ingericht.

Stroud spil in het web

De post Samenleving is de belangrijkste kostenpost binnen de begroting. Onder deze post vallen bijvoorbeeld sport en bewegen en maatschappelijke participatie. Dit is de eerste begroting nadat de gemeente belangrijke extra taken gekregen heeft van de rijksoverheid op het gebied van zorg aan langdurig zieken en ouderen, hulp bij het vinden van werk (of een uitkering verstrekken) en de jeugdzorg. Vanwege de vele onzekerheden zijn nog geen harde conclusies te trekken met betrekking tot de gevolgen van de decentralisatie, maar het lijkt erop dat geen negatieve gevolgen zal hebben, zo is te lezen in de begroting.

Het plan is om instanties op cultureel, maatschappelijk en zorgterrein naar Stroud te laten verhuizen. Een externe deskundige zal eind 2015 plan adviseren en in de tussentijd zal het exploitatietekort van Stroud met een subsidie worden gedicht.

Bestuur, dienstverlening en veiligheid

Binnen dit thema is ruimte gemaakt voor een nieuw Integraal Veiligheidsplan (2016-2019). Deze is in voorbereiding in afstemming met de gemeenten Harderwijk en Ermelo. Belangrijke aandachtspunten hierin zijn het bestrijden van drugshandel en drugsoverlast, het creëren van een "veiligheidsloket", het vergroten van de veiligheid in het uitgaansleven, mede op basis van de goede ervaringen met de "Kwaliteitsmeter veilig uitgaan"; het interactief vergroten van de veiligheid in de wijk, met behulp van de introductie van een "buurt alert" en het verbeteren van de kwaliteit van en veiligheid in de recreatiegebieden met de inzet van een BOA.

Verbetering fietspad naar Voorthuizen

Binnen het thema 'Ruimte en leefomgeving' is een opvallend onderdeel de verbetering van het fietspad naar Voorthuizen. De gemeente is ook van plan om de leegstand op het bedrijventerrein Keizerwoert tegen te gaan en daarom zullen gesprekken plaatsvinden met de eigenaren van de desbetreffende bedrijven.

Deze en andere onderwerpen uit de begroting zijn voor iedereen terug te lezen op de begrotingsapp van de gemeente Putten. Putten is namelijk een van de eerste gemeenten die via deze app realtime verantwoording aflegt aan de burger over de uitvoering van de begroting.