• Archief BDUmedia

Drie inwoners van Putten ontvangen een Koninklijke onderscheiding

PUTTEN Burgemeester Henk Lambooij mocht tijdens de lintjesregen op dinsdag 26 april een Koninklijke onderscheiding (Lid in de Orde van Oranje Nassau) uitreiken aan mevrouw J.M.C. Carbo-Sluijs, de heer G.A. Priem en de heer L. van Nederpelt.

Mevrouw Carbo-Sluijs ontving de onderscheiding, omdat zij zich sinds 1989 vrijwillig inzet voor de samenleving en in het bijzonder op het gebied van sport. De heer Priem werd onderscheiden vanwege zijn jarenlange vrijwillige inzet sinds 1988 voor het kerkelijk leven. De heer Van Nederpelt ontving de onderscheiding vanwege zijn vrijwilligersactiviteiten vanaf 1993 voor faunabeheer en de (tennis)sport.

CARBO Mevrouw Carbo (59 jaar) ontplooide de volgende activiteiten.

1989-1994: Lid van de oudercommissie van de Peuterspeelzaal De Vrijbuiters in Putten.

1990-2015: Vrijwilliger van de rooms-katholieke kerk in Putten. Mevrouw Carbo was secretaris van de commissie Vorming en Toerusting voor Gezamenlijke Kerken. Ook organiseerde zij thema-avonden en was zij lid van de redactie van het parochieblad. Daarnaast was mevrouw Carbo betrokken bij het voorbereiden van de liturgie en van speciale kerkdiensten.

1990-2004: Vrijwilliger bij de Gabriëlschool in Putten. Zij was begeleider van het schoolkamp en klassenmoeder. Ook gaf ze dans-, kook- en handarbeidlessen.

1998-2009: Secretaris van de Gymnastiekvereniging Orion in Putten. Daarnaast organiseerde en begeleidde mevrouw Carbo diverse evenementen en toernooien. Verder was zij de coördinator van de schoonmaakploeg en fungeerde ze als jurylid.

2000-2010: Projectleider Aangepaste Sporten van de Gymnastiekvereniging Orion in Putten. Zij zette gymnastieklessen voor ouderen op en gaf lessen bij mensen thuis.

2000-2015: Oprichter en leider van diverse gymnastiekklassen van de Gymnastiekvereniging Orion in Putten. Zij zette het ouder-kind gymmen op en de gymnastiekles voor mensen met een beperking.

2000-2015: Coördinator van de collecte ten behoeve van personen met een beperking in Putten.

2006-2009: Secretaris van de gebruikersgroep van de sporthallen in Putten.

Daarnaast was mevrouw Carbo secretaris van de commissie Aangepast Sporten van de KNGU en lid van het comité steunpunt vrijwilligers Putten.

PRIEM De heer Priem (55 jaar) ontplooide de volgende activiteiten.

1988-1996: Diaken van de Hervormde Gemeente Waddinxveen. Ook verrichtte de heer Priem andere taken, waaronder redacteur van een boek en het opzetten van contacten met een zustergemeente in Roemenië.

1991-heden: Vrijwilliger bij de Stichting Vrienden van Effatha. Hij verricht hand- en spandiensten, in het bijzonder werkzaamheden in en aan de gebouwen.

2006-2013: Diaken en scriba van wijkkerkenraad 3 van de Hervormde Gemeente in Putten.

2006-heden: Penningmeester en voorzitter (tot op heden) van de diaconie van de Hervormde Gemeente Putten. De heer Priem heeft zich verder o.a. ingezet voor de aan- en verkoop van woningen en percelen agrarische grond ten behoeve van (tijdelijke) huisvesting voor mensen die hulp nodig hebben, een werklozenproject, het beleidsplan 2015-2018 en het opstellen van een diaconaal handboek.

2010-heden: Lid van de Algemene Kerkenraad en dagelijks bestuurslid (moderamen) van de Hervormde Gemeente Putten.

2011-2014: Oprichter, interim en voorzitter van de Stichting Inloophuis Putten (in samenwerking met andere kerken in Putten en met de gemeente). Hij heeft zich ingezet voor het opstellen van de statuten, het vormen van het bestuur, het werven van vrijwilligers, de verbouwing en inrichting van het pand, public relations en fondswerving.

2012-heden: Voorzitter van de Stichting op Lange Termijn, die algemeen erkende instellingen van weldadigheid op christelijke grondslag financieel ondersteunt, de verspreiding van het Evangelie van Jezus Christus bevordert en zich inzet voor armoedebestrijding.

2012-heden: Penningmeester en tot op heden voorzitter van het Coöp. Schrassert Fonds.

2013-heden: Diaken van wijkkerkenraad 2 van de Hervormde Gemeente in Putten.

VAN NEDERPELT De heer Van Nederpelt (54 jaar) ontplooide de volgende activiteiten.

1993-2004: Bestuurslid (1993-2001) en penningmeester (1995-2003) van en vrijwilliger (1997-2004) bij de Vereniging het Reewild. Deze vereniging is een natuurbeschermingsorganisatie die streeft naar het behoud van duurzame populaties reeën en de bevordering van het welzijn van reeën in Nederland. Bejaging van het reewild wordt daarbij gezien als een essentieel instrument bij het actieve beheer van de sterk gegroeide populaties reeën. De heer Van Nederpelt was actief als adviseur inzake het planmatig reeënbeheer binnen het werkgebied van de Veluwe en was redactielid van het verenigingstijdschrift 'Capreolus'.

2003-heden: Penningmeester van de Stichting Faunabeheer Groep Ugchelen Hoenderloo. Deze stichting voert natuurbehoudplannen uit voor een Veluws bosgebied van 3.000 hectare en levert een bijdrage aan de diversiteit en kwaliteit van de wildstand in dit gebied.

2007-2014: Penningmeester van de Golfvereniging Dorhout Mees in Biddinghuizen.

2007-heden: Voorzitter van Stichting Exploitatie Tennispark aan de Laak te Putten. De heer Van Nederpelt zorgde er met de oprichting van deze stichting voor dat er een juridische, organisatorische en financiële structuur ontstond om het park, waar Tennisvereniging Het Laakhuisje is gevestigd, geheel te herinrichten en te vernieuwen. De stichting zorgt nu voor optimale faciliteiten voor de tennisvereniging.

2011-heden: Voorzitter van Tennisvereniging Het Laakhuisje in Putten.