• Wijnand Kooijmans

Eigen visie Putten op statushouders

PUTTEN Putten komt met een eigen visie voor de integratie van statushouders. Door hen beter te ondersteunen en hen op een juiste manier aan een baan te helpen verwacht het college van burgemeester en wethouders mogelijk aanzienlijk te besparen op bijstandsuitkeringen. Van het aantal mensen in de bijstand is in Putten bijna veertig procent statushouder.

Wijnand Kooijmans

Een deel van de activiteiten welke in de visie aan bod komen worden al uitgevoerd. Door de visie krijgen deze activiteiten wel een basis vanuit het beleid. Ook zijn er nieuwe speerpunten in opgenomen die kenmerkend zijn voor de specifieke Puttense visie op de begeleiding van statushouders.

AANDACHT Erkend wordt dat statushouders een groep vormen die extra aandacht nodig heeft. Mede omdat ze in het verleden vaak te maken hebben gehad met bijvoorbeeld mishandeling, afpersing, honger en dorst. Ook zijn ze een andere cultuur gewend en moeten ze de Nederlandse taal zich nog eigen maken.

Uitgangspunt is dat statushouders zo snel mogelijk zelfredzaam worden en zo snel mogelijk volledig deel uitmaken van de Puttense samenleving. Dat betekent dat ze een woning hebben, de taal voldoende beheersen, zichzelf praktisch kunnen reden in Putten en betaald werk hebben of vrijwilligerswerk verrichten.

UITVOERING Voor de gemeente is, naast het geld dat van het Rijk wordt ontvangen, met de uitvoering van de visie een extra bedrag van 39.000 euro nodig. De gemeenteraad wordt gevraagd dit te dekken uit de reserve sociaal domein.

Het college zegt nauwe afstemming te hebben met het centraal orgaan opvang asielzoekers (COS) over welke statushouders in Putten worden geplaatst. Daarnaast is er contact met de Woningstichting Putten over de woningen welke beschikbaar zijn. Daarmee zorgt het college er voor dat statushouders passende huisvesting krijgen. Er is een vrijwilliger beschikbaar die de statushouders kan begeleiden bij het inrichten van het huis. De gemeente verstrekt een lening voor de inrichtingskosten via de bijzondere bijstand.

TAALLES Ten aanzien van de taalles sluit het college niet uit dat er soms extra lessen nodig zijn welke niet binnen de gebruikelijke financiering vallen. De extra investering welke hiervoor noodzakelijk is wordt, zo verwacht het college, op termijn bespaart. Statushouders worden versnelde taaltrajecten aangeboden.

Om statushouders extra te ondersteunen wordt door de gemeente gebruik gemaakt van sleutelpersonen. Het gaat om mensen die veelal zelf zijn gevlucht. Dit omdat zij weten wat statushouders nodig hebben om een nieuw leven op de te bouwen in de gemeente en wat hen kan helpen om lokaal de juiste zorg te vinden.

CULTUUR Statushouders worden bekend gemaakt met de Nederlandse en Puttense cultuur. Het gaat dan om gelijke rechten voor mannen en vrouwen, het recht op onderwijs en het recht op een eigen mening. Plaatselijk gaat het onder meer om de betekenis van de kerken en de gebeurtenissen rond de razzia tijdens de Tweede Wereldoorlog. De coördinatie van vrijwilligers wordt ondersteund vanuit de gemeente.