• Het terrein aan de Vleessteeg

    Wijnand Kooijmans

Evenement Racing Team Holkerveen mag op terrein aan Vleessteeg

PUTTEN Stichting Racing Team Holkerveen mag in de toekomst mogelijk gebruik gaan maken van een terrein aan de Vleessteeg in Putten voor het houden van een show voor oldtimer tractoren, motoren, bromfietsen en auto's. Ook mogen er dan demonstraties auto- en quadcross worden gegeven. De grond heeft een agrarische bestemming.

Wijnand Kooijmans

Een aanvraag voor een dergelijk evenement op korte termijn wordt niet gehonoreerd door het Puttense college van burgemeester en wethouders. Daarvoor moet het stichtingsbestuur meer informatie indienen. De stichting kan niet langer terecht op het evenemententerrein van Strand Nulde. Eigenaar Leisurelands vindt dat er te veel terreinschade ontstaat en de daaraan verbonden herstelkosten te hoog. Subsidiëren van het evenemententerrein lijkt het college niet zinvol gezien het standpunt van Leisurelands. Bij het innemen van het standpunt dat het terrein aan de Vleessteeg in de toekomst wellicht mag worden gebruikt, is het college niet over één nacht ijs gegaan. Belangrijk is dat het gaat om een incidenteel en kortdurend evenement. Inclusief opbouw en afbraak maximaal twee dagen waardoor kan worden volstaan met het afgeven van een tijdelijke omgevingsvergunning.

 

OVERLAST Beseft wordt dat vooral de wedstrijdactiviteiten, maar ook de speakerinstallatie, leiden tot geluidsoverlast. Omdat de tijdsduur van het evenement is beperkt van 12.00 tot 17.00 uur hoeft, zo vindt het college, de overlast voor gebruikers en omwonenden niet onoverkomelijk te zijn. Het terrein wordt groot genoeg gevonden voor het evenement zelf en de verwachte achthonderd bezoekers. De locatie wordt wat betreft bereikbaarheid, gezien de ligging nabij de Nijkerkerstraat, als goed beoordeeld.

 

RISICO'S De locatie brengt, zo kan het college niet uitsluiten, echter ook risico's met zich mee als het gaat om de verkeersveiligheid. Zowel het verkeer naar en van het evenement, alsook het verkeer dat op de provinciale weg tussen Putten en Nijkerk langs het evenement rijdt, is van negatieve invloed op de openbare veiligheid wordt aangenomen. Uit een in te dienen verkeers- en bordenplan moet het tegendeel blijken. Een ander negatief aspect van het beoogde terrein wordt gezien in de directe ligging nabij enkele percelen die de status van Gelders Natuurnetwerk hebben. Op dit moment is nog niet beoordeeld of het evenement een nadelige invloed heeft op de beschermde natuurwaarden van deze percelen.

 

DATA Gezien de beoogde benodigde lange tijd van voorbereiding wordt een evenement in de aangevraagde periode niet haalbaar gevonden. Er zijn al acht weken nodig voor advies van de provincie. Om voldoende politiecapaciteit beschikbaar te hebben, geldt een periode van drie maanden. Een aanvraag voor het najaar wordt beschouwd als reële optie. Wel moet duidelijk worden gemaakt dat de natuurwaarden op de beschermde terreinen niet worden aangetast.