• Putten wil het benzinestation aan de Garderenseweg wel saneren.

    Wijnand Kooijmans

Garderenseweg op de schop

PUTTEN Er vinden gesprekken plaats met de eigenaar van het benzinestation aan de Garderenseweg in Putten over sanering van het bedrijf. Hoewel beide partijen hier welwillend tegenover staan, is er nog geen overeenstemming bereikt. De onderhandelingen zitten voornamelijk vast op het bereiken van een akkoord over een vervangende locatie voor het station.

Wijnand Kooijmans

Met het verdwijnen van het benzinestation komt er voor de gemeente meer ruimte om de reconstructie van de Garderenseweg de meest gewenste invulling te geven. Voor de derde keer werd voor bewoners een drukbezochte informatiebijeenkomst gehouden waarbij ditmaal een ontwerp werd getoond. De tijd van informeel overleg is, zo gaf wethouder Roelof Koekoek aan, voorbij. Er moeten nu spijkers met koppen worden geslagen. Duidelijk is geworden dat de meeste bewoners kiezen voor een reconstructie gelijk aan de Harderwijkerstraat. Maar probleem is, volgens Koekoek, dat de Garderenseweg een stuk smaller is.In verband met de reconstructie wordt op korte termijn al begonnen met de kap van bomen langs de weg. In verband met de regels in de flora- en faunawet moet dit voor de zomer gebeuren. 

Daarna gaan de nutsbedrijven aan de slag met het leggen van nieuwe leidingen voor onder meer gas en water. De aanpak van de weg begint in het voorjaar van 2017 en moet eind 2017 gereed zijn.In het ontwerp is gekozen voor vrijliggende fietspaden. Streven is voor de zomer nog een plan aan de gemeenteraad te presenteren voor de aanpak van de rotonde op de kruising van de Bosrand en Calcariaweg. Deze procedure wordt wel los gevoerd van de reconstructie van de Garderenseweg, dit in verband met eventuele aankopen van grond voor verbreding van de rotonde in een gebied dat ligt binnen Natura2000. Het fietspad wordt 1,50 meter, daarnaast is het streven een voetpad met eenzelfde breedte te realiseren. Dit is echter niet op alle punten mogelijk vanwege ruimtegebrek. Er komt geen niveauverschil tussen fiets- en voetpad.

ZEBRAPADEN In de plannen is de aanleg van twee verhoogde zebrapaden opgenomen. De zebra bij de Van Damstraat blijft intact. Bij de rotonde met de Bosrand worden voorlopig drie zebrapaden aangelegd. Dit in verband met de eventuele aanpassing van deze rotonde. Het kappen van bomen roept hier en daar vraagtekens op. Het gaat om 30 bomen welke, volgens Koekoek, nauwelijks waarde hebben. Hiervoor in de plaats komen 26 nieuwe bomen (eik en beuk) terwijl ook wordt gestreefd naar de realisering van een haag tussen fietspad en weg. Het thema Putten Bomenpark krijgt mogelijk gestalte door de plaatsing van een kunstwerk.Kritiek van omwonenden is er op het verlies aan parkeerplaatsen. Het aantal van 37 wordt verlaagd naar achttien.

Met de Woningstichting Putten wordt overleg gevoerd of op meer plekken parkeren op eigen erf kan worden gerealiseerd. Vraagtekens zijn er ook bij de geluidsreductie. De gemeente verwacht in totaliteit een daling met enkele decibels. Waar enkele omwonenden vrezen dat het geluid toeneemt door afremmende en optrekkende auto's. Er wordt stil asfalt gebruikt.