• import

Geen legalisering permanente bewoning Maheki

PUTTEN Bungalowpark Maheki komt niet in aanmerking voor legalisering van permanente bewoning van de bungalows en recreatief gebruik hiervan.

Wijnand Kooijmans

Hiervoor had het bestuur van het aan de Oude Garderenseweg gelegen bungalowpark een principeverzoek ingediend. het Puttense college van burgemeester en wethouders wees dat verzoek af. Het huidige ruimtelijke beleid biedt, zo zegt het college, geen mogelijkheden om percelen met een recreatieve bestemming ook voor permanente bewoning te gebruiken. Gewezen wordt op het gegeven dat door een intensieve handhaving op veel parken de permanente bewoning is gestopt. Dit past ook binnen het programma vitale vakantieparken dat tot doel heeft zo veel mogelijk het toeristisch recreatief product te behouden voor Putten.

Op dit moment wordt wel gewerkt aan een nieuw recreatief/ruimtelijk beleid voor de recreatieterreinen in de gemeente Putten. Het beleidsdocument Recreatie+ geeft, zo wordt het bestuur van het park meegedeeld, wel mogelijkheden het toeristisch recreatief gebruik van het park te behouden dan wel te versterken. Geadviseerd wordt de ontwikkeling van het nieuwe beleid te volgen en een eventueel later principeverzoek daarop af te stemmen.

AANKOPEN Wethouder Roelof Koekkoek krijgt het mandaat overeenkomsten te ondertekenen voor grondaankopen die nodig zijn voor de reconstructie van de Zuiderzeestraatweg in Putten.

In totaal moet de gemeente 33 percelen verwerven met 24 verschillende eigenaren. Met een aantal partijen is hierover overeenstemming bereikt. Omdat er geen mandaat is verstrekt moeten tot nu alle voorstellen goedkeuring van het Puttense college krijgen. In de praktijk leidt dit tot vertraging. Door nu wethouder Koekkoek een mandaat te geven wordt het proces versneld. Hij krijgt in totaal hiervoor 300.000 euro in de knip. Een taxateur heeft berekend dat de benodigde percelen 281.806 euro waard zijn.

WOONWAGEN Putten gaat beleid ontwikkelen als het gaat om het gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid. Dat wordt betrokken bij de nieuwe woonvisie. Dit geeft het college aan naar aanleiding van een verzoek om met voorrang in aanmerking te komen voor een woonwagenstandplaats. De gemeente Putten heeft acht van deze standplaatsen aan de Hoge Engweg. Hiervan zijn er zeven verkocht en wordt er één verhuurd.

Betrokkene krijgt dan ook bericht van het college dat er geen woonwagenstandplaatsen vrij zijn. Om daarvoor in aanmerking te komen kan hij zich aanmelden bij de Woningstichting Putten. Bij het opstellen van de visie wordt het door het Rijk ontwikkelde beleidskader gemeentelijke woonwagen- en standplaatsenbeleid betrokken.