• Boy Imminck/BDU Media

Geen plek voor bomen langs Kiefveldersteeg

PUTTEN Door de ligging van kabels en leidingen en de beperkte breedte van de bermen, ziet het Puttense college van burgemeester en wethouders geen mogelijkheden nieuwe bomen langs de Kiefveldersteeg te planten.

Wijnand Kooijmans

Dat geeft het college aan naar aanleiding van vragen van Gemeentebelangen. Volgens deze partij kunnen door het kappen van bomen auto's elkaar moeiteloos inhalen. Met als gevolg dat de bermen worden kapotgereden, iets wat niet kon toen er bomen stonden. Dit leidt, zo zegt Gemeentebelangen, tot meer onveilige situaties dan voorheen.

Fietsers kunnen vanuit de Vanenburgerallee alleen schuin de weg oversteken richting de Kiefveldersteeg vanwege de uitsparingen vanaf het fietspad. Volgens Gemeentebelangen is op dit punt twee weken geleden de zoon van één van de bewoners aangereden. Met overigens een relatief goede afloop.

Het college zegt dat er wellicht, aanvullend op fysieke maatregelen, mogelijkheden zijn om met 'groen in de bermen' de snelheid verder te verlagen. Hier vindt nog onderzoek naar plaats. Het college wijst erop dat in de plannen voor de aanpak van het verkeer in Steenenkamer, de aanleg van een vrijliggend fietspad aan de zuidzijde van de Kiefveldersteeg is gepland tot aan de Mariahoeve. Daar wordt een veilige oversteekvoorziening gerealiseerd.

GESPREKKEN De particuliere eigenaar van de grond heeft, zo geeft het college aan, bereid te zijn medewerking te verlenen. De gesprekken hebben nog niet geleid tot de verwerving van de noodzakelijke gronden. Wanneer er aan de noordzijde een particulier pad wordt aangelegd richting de woningen kunnen kinderen die wonen aan de Kiefveldersteeg hier gebruik van maken. De aanleg dient, zo geeft het college aan, wel door de bewoners zelf te worden gerealiseerd.

Mochten de gesprekken over de grondverwerving uiteindelijk niet tot resultaat leiden, dan zegt het college op zoek te gaan naar andere mogelijkheden om de aanleg van het fietspad mogelijk te maken. Dit zal naar alle waarschijnlijkheid wel tot vertraging leiden.

De werkzaamheden hierin verbetering aan te brengen staan gepland in het najaar van dit jaar. Mocht het fietspad op dat moment nog niet kunnen worden aangelegd dan wordt, zo zegt het college, een alternatieve tussenoplossing gerealiseerd.