• Remko de Waal

Geen windmolens op Hoge Eng en Putter Eng

PUTTEN De plaatsing van microwindmolens op het bedrijventerrein Hoge Eng en sportpark Putter Eng is van de baan. De meerderheid van de Puttense gemeenteraad stemt niet in met de hiervoor benodigde wijziging van het bestemmingsplan. Alleen ChristenUnie en SGP stemden voor.

Wijnand Kooijmans

Tegen de wijziging van het bestemmingsplan zijn negentien bezwaren ingediend. Vijf insprekers riepen de raadsleden bij de behandeling van het voorstel nogmaals op het plan van tafel te vegen. Unaniem vrezen zij geluidsoverlast en zien ze zonnepanelen als een veel beter alternatief. Aantasting van woongenoot en nachtrust werd uitgesproken maar ook was er de kritiek dat de omwonenden door het college van burgemeester en wethouders niet vooraf zijn geïnformeerd over de plannen. Zij hebben deze uit de krant moeten vernemen.

Jan van Meerveld (CDA) wilde de conclusie niet graag trekken maar kon niet anders dan aan te geven het geen goed plan te vinden van het college. Hij maakt zich zorgen om het geluid, vooral omdat in het bestemmingsplan hier geen enkel criterium voor is opgenomen. Buiten de opmerking dat het geen overlast mag veroorzaken. Ook vindt hij dat draagvlak ontbreekt en dat is voor hem een belangrijke voorwaarde om het begrip duurzaam gedragen te krijgen.

AANVRAAG Robin Hoogendijk (Gemeentebelangen) vindt dat het college wel heel erg enthousiast heeft gereageerd op het verzoek van slechts één aanvrager. Zonnepanelen of zonnecollectoren hebben wat hem betreft een veel groter nut. Bert Klompenhouwer (VVD) voelt zich overvallen door het voorstel van het college omdat hier geen enkel onderzoek aan ten grondslag ligt. Onder meer is niet gekeken naar voorbeelden van microwindmolens in het land en de ervaringen daarmee.

Klompenhouwer vindt het vreemd dat voor één ondernemer ineens een bestemmingsplan wordt geschreven. Waarvoor enorme kosten zijn gemaakt waarvoor gemeenschapsgeld is gebruikt. Hij vindt dit geld over de balk gooien. ,,Of het geld op onze rug groeit."

KRUISJE Rien van de Hoek (Wij Putten) gaf aan plannen die de duurzaamheid bevorderen in principe te omarmen. Maar zijn partij is niet bereid daarom maar meteen een kruisje te zetten bij de benodigde handtekening voor ieder plan. Hij vindt het vreemd dat het college niet heeft gevraagd of meer ondernemers belangstelling hebben voor plaatsing van dit soort molens.

Ook vindt hij het gek dat niet is gekeken naar bijvoorbeeld de mogelijkheden voor een proefproject op het bedrijventerrein Keizerswoert en wel het sportpark is meegenomen. Zonder dat daarvoor een aanvraag ligt. Het gehele voorstel is volgens hem verspilde energie. Ook vindt hij het vreemd dat de initiatiefnemer op geen enkele wijze heeft gereageerd op de storm van kritiek welke is losgebarsten.

STOEL ChristenUnie en SGP zien het voorstel wel als een bijdrage aan het streven naar duurzaamheid. Zij vinden dat door een goede notitie voldoende waarborgen kunnen worden vastgelegd om geluidsoverlast te vermijden. Ook willen ze niet op de stoel van de ondernemer gaan zitten.

Gezien de reacties herhaalde wethouder Nico Gerritsen de toezegging over de notitie met voorwaarden. Gezien de politieke werkelijkheid binnen de raad achtte hij het niet zinvol verder op de reacties van de raadsleden in te gaan.