• Robin van Lonkhuijsen

Gemeente Putten zoekt ondernemer voor camperlocatie

PUTTEN Het college van burgemeester en wethouders wil graag aan een ondernemer de kans bieden om in het centrum van Putten een camperlocatie te ontwikkelen en te exploiteren.

Ondernemers die interesse hebben, kunnen vóór 1 mei een globaal plan indienen bij de gemeente via info@putten.nl onder vermelding van camperlocatie. In dit globale plan moet in ieder geval zijn opgenomen: de locatie waar de ondernemer de camperplek wil ontwikkelen, de benodigde oppervlakte, het aantal camperplekken en voorzieningen die de ondernemer wil realiseren en een globaal beeld van de exploitatie. De gemeente heeft uitgangspunten opgesteld met betrekking tot onder andere locatie en omvang, voorzieningen en financiën, waarmee de ondernemer rekening moet houden. De uitgangspunten zijn te vinden op www.putten.nl.

De inzet van het college is dat het plan dat voldoet aan de uitgangspunten en het meest gunstig is voor de gemeente en de gemeenschap, verder ontwikkeld wordt. Na 1 mei zal het college kiezen welk(e) van de ingediende plannen de voorkeur geniet(en). Aan de indiener(s) daarvan zal worden gevraagd om het plan nader uit te werken.

Momenteel zijn er in het centrum van Putten twee camperparkeerplaatsen achter het gemeentehuis waar overnacht mag worden. Dit betreft 'mixed parking' als onderdeel van een algemeen parkeerterrein. De intentie van het college is dat er, in plaats van deze plekken, in het centrum een camperlocatie komt met meer voorzieningen. Het college ziet in zo'n camperlocatie een interessante aanvulling op het bestaande toeristisch-recreatieve product en verwacht een stevige economische spin off voor het centrum van Putten.