• Lex van Lieshout

Gemeente vergoedt eigen bijdrage chronisch zieken

PUTTEN De kans is groot dat chronisch zieken hun eigen bijdrage van 385 euro vanaf 2018 vergoed krijgen door de gemeente Putten. Dat werd duidelijk tijdens de raadscommissie maatschappij. Dit jaar komen chronisch zieken in aanmerking voor een bedrag van tweehonderd euro.

Wijnand Kooijmans

Alle partijen in de raad geven al aan een motie van het CDA te gaan steunen waarin het college van burgemeester en wethouders wordt gevraagd de eigen bijdrage te gaan vergoeden. Wat Wilma van Voorst (Wij Putten) mag deze bijdrage al vanaf dit jaar ingaan. Wethouder Gerbert Priem maakt duidelijk dat dit niet mogelijk. Door de gemeente is aan alle inwoners een brief verstuurd waarin ze attent worden gemaakt op de mogelijkheid voor chronisch zieken een beroep te doen op een gemeentelijke bijdrage. Daarin is het bedrag van tweehonderd euro al vastgelegd.

VERDUBBELING Dat bedrag is overigens een verdubbeling van de honderd euro welke in 2016 werd vergoed. Okko van Dijk (CDA) vraagt zich af wie dit besluit heeft genomen omdat de raad hierin niet is gekend. Dat blijkt ook niet nodig. De raad heeft een krediet beschikbaar gesteld en de uitvoering van de regeling ligt bij het college. De gemeente Ermelo wordt als voorbeeld genoemd, daar wordt de 385 euro al vergoed.

Van de beschikbare 175.000 euro is in 2016 maar 28.000 euro uitgegeven, zestien procent van het totale budget. De twee jaar daarvoor lag dit percentage nog rond de twintig procent. Het bedrag dat overblijft vloeit terug in de reserve sociaal domein. Streven van zowel raad als college is het gebruik van de regeling te verhogen.

AANVRAGEN In 2016 werden in totaal 302 aanvragen ingediend. Hiervan is 92 procent gehonoreerd. Tegen de afwijzingen zijn geen bezwaren ingediend. De verdubbeling van het bedrag is één van de maatregelen het beroep op de regeling te vergroten. Daarnaast is de inkomensgrens tot veertigduizend euro bruto verhoogd.

Ook hoeven chronisch zieken niet ieder jaar alle gegevens weer opnieuw in te vullen. Volstaan kan worden met het aangeven dat er geen wijziging in de situatie is opgetreden. De participatieraad heeft als kritiek ook aangedragen dat het ieder jaar opnieuw moeten aanvragen door veel inwoners als een administratieve last is ervaren. Uit een evaluatie van het college blijkt dat de aanvraagprocedure op zich goed verloopt. De criteria worden als duidelijk, concreet en transparant ervaren. Wel is op grond hiervan besloten het aanvraagformulier aan te passen.

CRITERIA Cliënten moeten weten dat ze maar aan één van de criteria behoeven te voldoen en niet aan allemaal. Dit moet, zo blijkt uit de evaluatie, duidelijker met hen worden gecommuniceerd. De vragen over de financiën van de cliënten zijn duidelijker geformuleerd. Het advies van de participatieraad een financieel spreekuur in te richten wordt niet overgenomen. Volgens het college is dit overbodig omdat bewoners altijd terecht kunnen bij het loket Samenleving in het gemeentehuis en bij Stimenz. De participatieraad heeft eveneens het advies gegeven de bijdrage te verhogen tot het bedrag van 385 euro aan eigen risico.