• Wijnand Kooijmans

Gesprek over komst tijdelijke woonunits

PUTTEN Met de omwonenden van Matchpoint wordt woensdag 5 juli een gesprek gevoerd over de tijdelijke plaatsing van woonunits op deze locatie. Deze kunnen dan worden ingezet voor de opvang van statushouders en personen in nood.

Wijnand Kooijmans

 

Het gesprek is, volgens wethouder Nico Gerritsen, een logisch gevolg van de keuze die door de gemeenteraad is gemaakt. Hij ontkent dat de locatie destijds is aangekocht om woningbouw mogelijk te maken. De reden was om een goede ontsluiting van de Kraakweg te verkrijgen. Woningbouw is alleen zijdelings als mogelijkheid genoemd. Een deel van het terrein is overigens gekocht door de provincie voor aanpassing van de rotonde Nijkerkerstraat met de Van Geenstraat.

 

GEBIEDSVISIE De locatie kwam aan bod tijdens de discussie over de gebiedsvisie voor de Nijkerkerstraat. Uitgangspunt is dat langs deze weg geen woningbouw wordt toegestaan. Binnen het gebied is wel ruimte voor de bouw van woningen in het kader van het functieveranderingsbeleid waarbij bestaande agrarische bebouwing wordt ingeruild voor de bouw van woningen.

 

Verplaatsing van bedrijven uit het gebied wordt wenselijk gevonden, nieuwvestiging wordt uitgesloten. Volgens Gerritsen hebben bestaande bedrijven weinig tot geen uitbreidingsmogelijkheden. Willen ze uitbreiden, dan is verplaatsing wenselijk. Bestaande bedrijven mogen echter gewoon blijven zitten. Zien ze mogelijkheden hun omgeving te verfraaien, dan vindt de wethouder dit wel aan te bevelen.

 

GEDEELD De uitgangspunten van de visie worden in grote lijnen gedeeld door de diverse fracties, zo werd duidelijk in de raadscommissie Ruimte. Alleen Bert Klompenhouwer (VVD) ziet nog wel enige mogelijkheden voor woningbouw. Los van de vraag of woningbouw wenselijk is wordt woningbouw niet toegestaan zolang de snelheid op de Nijkerkerstraat tachtig kilometer per uur blijft.

Wethouder Nico Gerritsen heeft weinig hoop dat de provincie Gelderland op dit standpunt terug komt. Hooguit is een afwaardering naar zestig kilometer per uur op termijn mogelijk. Dat heeft mede te maken met het onderzoek dat momenteel wordt uitgevoerd naar de provinciale wegen waarbij ook rijksweg A28 is betrokken.

 

GROEN Waar mogelijk zijn zowel het college als de commissie voorstander van het versterken van het groen. Het planten van bomen blijkt in de praktijk desondanks lastig. Mede omdat de provincie waarschuwt dat hierdoor op enkele plaatsen de verkeersveiligheid in gevaar komt. 

 

Bij de rotonde Van Geenstraat is uitgangspunt dat de parkeerplaats van het aanwezige garagebedrijf minder zichtbaar worden gemaakt. Agrarische activiteiten binnen het gebied kunnen blijven plaatsvinden. Uitbreiding wordt echter niet toegestaan.

Een plan van Bert Veldhuizen veertien woningen te bouwen - en dan vooral voor starters -  tegenover Matchpont vindt voorlopig geen genade in de visie van zowel college als raad.