• Ontsluiting van de nieuwe woonwijk Rimpeler wordt, ook op termijn, afgewezen.

    Wijnand Kooijmans

Houtwal niet gespaard: ook geen ontsluiting via Henslare

PUTTEN De houtwal Evers binnen de toekomstige woonwijk Rimpeler wordt gekapt. Een amendement van het CDA de houtwal te sparen kreeg geen steun van de andere fracties.

Wijnand Kooijmans

Over de houtwal die evenwijdig loopt aan de Stationsstraat vindt, zo zegde wethouder Nico Gerritsen toe, in een later stadium nog overleg plaats met de omwonenden. Een poging van de ChristenUnie nog eens te kijken naar de houtwal Evers kreeg onvoldoende steun. De door hen aanvankelijke ingediende motie werd dan ook ingetrokken.

GROEN Volgens wethouder Gerritsen wordt tachtig procent van de houtwallen in het gebied gespaard en wordt de wijk voor 25 procent groen. Opmerkingen vanuit de raad dat door de kap van de houtwal Evers het landschap wordt verwoest ziet hij als een belediging voor de ontwerpers van het gebied.

Het sparen van de Houtwal Evers betekent dat het plangebied met drieduizend vierkante meter wordt verkleind. Al naar gelang het type woningen dat wordt gebouwd gaat het sparen van de houtwal, zo zegt de wethouder, ten koste van tien tot vijftien woningen.

WENSEN Volgens Gerritsen is zo veel mogelijk getracht met alle wensen rekening te houden. Het sparen van de houtwal Evers betekent, zo vreest hij, dat hij botst met de raad die wil dat meer sociale woningbouw plaatsvindt. Dat maakt dat het college vasthoudt aan het kappen van de houtwal Evers.

Wethouder Gerritsen zegt dat het woningbouwprogramma in grote lijnen vast staat. Binnen Rimpeler wordt een appartementencomplex gebouwd van vier bouwlagen met een totale hoogte van 13,5 meter. Bij laaghangende bewolking kan het zo, zo zei de wethouder met gevoel voor humor, dat het complex de wolken kan krabben. Dit naar aanleiding van enkele raadsleden die zich verrast toonden dat een dergelijk complex in het plan is opgenomen.

VERTRAGING Door de wethouder werd aangegeven dat bij het sparen van de houtwal Evers opnieuw met de projectontwikkelaar moet worden gesproken. Dat betekent, volgens hem, concreet dat het plan pas eind 2018 opnieuw aan de raad kan worden aangeboden.

Door Arine van den Bor (ChristenUnie) werd gepleit bij de aanleg van de wegen er rekening mee te houden dat eventueel in een later stadium voor een andere ontsluiting kan worden gekozen, bijvoorbeeld via Henslare. Een eventuele motie wordt door Gerritsen ten stelligste ontraden omdat dit, naar zijn mening, een te grote impact heeft op onder meer de breedte van de wegen, de tuinen, et cetera. Voor Van den Bor reden de motie niet in stemming te brengen.

De meerderheid van de raad wil dat zo snel mogelijk wordt gestart met de bouw, ondanks dat er daarvoor een paar offers gebracht moeten worden. Dit mede gezien de enorme behoefte aan woningen in Putten.