• Arjan Glas

Inclusief Gresbo kan maatwerk leveren

'Per 1 januari 2015 verandert er veel op het gebied van jeugd, zorg en werk. Als gevolg van het decentralicatiebeleid van de landelijke overheid krijgen lokale gemeenten een omvangrijk takenpakket overgedragen vanuit Den Haag. Er komt een nieuwe Jeugdwet, de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) wordt uitgebreid, de Wet Langdurige Zorg is nieuw en de Participatiewet treedt in werking per 01-01-2015.'Transitie jeugd, zorg en werk' is een serie artikelen die aandacht schenkt aan deze komende veranderingen en de gevolgen die dit heeft voor betrokken partijen en personen. Per nieuwe of aangepaste wet komen één of meerdere partijen aan het woord over de consequenties die deze transitie voor hen heeft en hoe zij zich voorbereiden op de veranderingen.ParticipatiewetDe Participatiewet is een nieuwe wet waarin onder andere bestaande wetten worden samengevoegd. De WWB (Wet Werk en Bijstand), de WSW (Wet Sociale Werkvoorziening) en de Wajong worden vervangen door de nieuwe wet. Het doel van de wet is om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen. Daarnaast worden gemeenten verantwoordelijk voor de re-integratie van mensen die kunnen werken maar daarbij ondersteuning nodig hebben. Gert Jan Gerrits heeft als directeur van Inclusief Gresbo volop te maken met de gevolgen van de participatiewet.Vanuit het hoofdkantoor van Inclusief Gresbo in Nunspeet vertelt Gerrits over de aanpassingen die de organisatie al sinds 2011 doorvoert met het oog op de komende wetswijzigingen. Eerst schets hij de organisatiestructuur en het werkveld van de organisatie. ,,Inclusief Groep NV is eigendom van zeven gemeenten. Die zeven gemeenten zijn Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek en Putten. Deze zeven gemeenten zijn aandeelhouder van de Inclusief Groep. Als het goed gaat met de Inclusief Groep ontvangen de gemeenten rendement, gaat het minder, dan voelen de gemeenten dat in hun middelen. Onder de Inclusief Groep hangen twee BV's: Gresbo en Intervens. Ongeveer duizend mensen werken bij ons, hiervan hebben 900 een beperking, een indicatie WSW (Wet Sociale Werkvoorziening). Ongeveer 250 daarvan zijn gedetacheerd en werken bij bedrijven. Ons werkveld is sociale werkvoorziening. De mensen staan bij ons op de loonslijst. Ieder heeft zijn eigen loonwaarde. De mensen zijn in staat om een deel van hun eigen loon te creëren. Het andere deel van het loon wordt aangevuld met subsidie van de overheid."Sociaal ondernemerschap,,Wij zijn een sociale onderneming op het gebied van groen, schoonmaak, post, schilderen, verpakken en montage. Sociaal ondernemen houdt voor ons in dat we uitgaan van het mixed people principe. Mensen met en zonder beperking werken samen, bijvoorbeeld in de schoonmaak. Dit doen wij om de mensen met een beperking een zo groot mogelijke kans te geven. De reguliere mensen begeleiden de mensen met een beperking en werken mee. Hierdoor krijgen wij opdrachten die wij anders niet zouden krijgen. Het is een win-win situatie: we creëren reguliere arbeid en wij brengen het werk van mensen met een beperking naar een hoger niveau. Ze stijgen op de participatieladder.Met ons sociaal ondernemerschap zoeken wij de verbinding met ondernemers. Wij hebben met een aantal partijen strategische allianties. Bijvoorbeeld in de groenvoorziening met Sight Landscaping uit Harderwijk. Dan benaderen we gezamenlijk de markt, wij detacheren mensen bij Sight, wij doen inkoop en verkoop soms samen en wij delen machines waardoor de kosten lager blijven.Daarnaast hebben wij Intervens. Hiermee detacheren wij dagelijks 250 mensen. De baan voor het leven bestaat niet meer. Mijn stelling is dat er wel werk is, maar haast geen vacatures meer. Dus moet je met concepten naar ondernemers gaan. De detachering schuift steeds meer op naar groepsdetachering. Dit noemen wij het flexconcept. Met een groep 'mixed people' ontzorgen wij de ondernemers."Gevolgen van de Participatiewet,,Vanaf 1 januari 2015 komen er geen nieuwe mensen meer in de sociale werkvoorziening. Er komen dus geen nieuwe collega's meer bij. Iedereen die in dienst is blijft in dienst. Per jaar hebben wij een bepaalde uitstroom van mensen net als elke andere organisatie. We hebben dus te maken met een krimpscenario. Nu er geen nieuwe mensen bijkomen wordt een gedeelte van de mogelijkheden van de Inclusief Groep niet benut. Daarom bieden wij komend jaar onze diensten aan bij gemeenten. De gemeenten gaan de participatiewet uitvoeren. Voor de uitvoering kan dan het instrument van de Inclusief Groep gebruikt worden. Bijvoorbeeld door een jobcoach in te huren of gebruik te maken van een detacheringsfaciliteit. De kern van de participatiewet is dat zoveel mogelijk mensen bij een reguliere werkgever terechtkomen. De vraag is alleen: wat is het absorbtievermogen van de bedrijven? Niet elke branche is even geschikt voor mensen met een beperking. Ik merk wel een hoge bereidheid bij ondernemers, maar het moet natuurlijk wel allemaal kunnen en passen. Ik ben een groot voorstander van het ontwikkelen van mensen door trainingen etcetera. Het gebeurt echter ook dat mensen moeite hebben om op hetzelfde niveau te blijven functioneren en klachten krijgen waardoor zij het werk niet vol kunnen houden.Het bedrag dat wij voor medewerkers ontvangen wordt ook lager. Hierdoor dalen de inkomsten. Wij hebben onze bedrijfsvoering hierop al afgestemd en zijn onze organisatie aan het indikken. Regulier medewerkers hebben wij moeten ontslaan en slechtdraaiende afdelingen zijn gesloten. Voor de doelgroep zijn andere passende banen gezocht en gevonden. Waar we goed in zijn hebben wij overgehouden. Hiermee zijn wij in 2011 al begonnen. Je moet meebewegen, maar dat is soms best wel pijnlijk."Gevolgen voor mensen met een beperking,,Op korte termijn merken de mensen met een arbeidsbeperking geen gevolgen op hun werk. Op termijn kan de afdeling waar ze werken te klein worden omdat er geen nieuwe instroom is. De kans is groot dat er meer gedetacheerd gaat worden, per persoon of via groepsdetachering. Op lange termijn is het mogelijk dat de organisatie waar ze werkzaam zijn opgesplitst gaat worden."Ambitie Gresbo,,Wij kunnen op een professionele manier invulling geven aanbelangrijke uitvoeringsaspecten van de participatiewet. Dit houdt in dat wij op een structurele manier duurzame concepten ontwikkelen voor werkgevers en gemeenten. Dit betekent dat wij beschikken over banen voor mensen met een uitkering en dat wij mensen via detachering kunnen plaatsen bij werkgevers. Wij zijn in staat maatwerk te leveren aan de gemeenten."