Inloopavond herinrichting Roosendaalseweg

PUTTEN In het gemeentehuis van Putten wordt maandag 16 november van 18.00 tot 20.00 uur een inloopavond over de herinrichting van de Roosendaalseweg (het gedeelte tussen de Engweg en de van Geenstraat), het aanleggen van een voetgangersoversteekplaats op de Engweg nabij de Roosendaalseweg en de reconstructie van twee rotondes op de Van Geenstraat.

Bewoners en andere belangstellenden zijn van harte welkom om kennis te nemen van het Voorlopig Ontwerp van de Roosendaalseweg en de Engweg en hun reactie te geven op de ontwerpen. Daarnaast kunnen zij kennis nemen van het (definitieve) uitvoeringsontwerp van de rotondes Van Geenstraat/Roosendaalseweg en Van Geenstraat/Halvinkhuizerweg.

Het Voorlopig Ontwerp van de Roosendaalseweg en de Engweg ligt van 12 november t/m 9 december 2015 ook ter inzage bij het loket Meldpunt/Ruimte.

De gemeente gebruikt de input op het Voorlopig Ontwerp (VO) voor de Roosendaalseweg en de Engweg voor het maken van het Definitief Ontwerp (DO).

Aanleiding

De Roosendaalseweg tussen de Engweg en de Van Geenstraat is in het Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan (GVVP) opgenomen als een erftoegangsweg met een snelheidsregiem van 30 km/u. Voorheen was deze weg aangewezen en ingericht als voorrangsweg, waar een maximum snelheid van 50 km/u gold. Door de huidige inrichting met vrij brede asfaltverharding, fietssuggestiestroken en het ontbreken van snelheidsremmende voorzieningen, heeft de weg niet de uitstraling van een erftoegangsweg waar maximaal 30 km/u gereden mag worden. Hoewel de voorrangsborden en de haaientanden bij de aanwijzing van de weg als erftoegangs weg zijn verwijderd, wordt nog steeds de indruk gewekt dat sprake is van een voorrangssituatie.

In 2016 gaat de gemeente groot onderhoud aan de Roosendaalseweg uitvoeren. Daarbij wil ze de verkeersveiligheid verbeteren en de weg inrichten als een erftoegangsweg binnen de bebouwde kom met een maximum snelheid van 30 km/u. Het voorstel is om de wegbreedte te versmallen, de fietssuggestiestroken te verwijderen, de kruisingen een afwijkende verharding van betonklinkers te geven, plateaus en schijnplateaus aan te brengen en nieuwe parkeerstroken aan te leggen.

Aan de zuidzijde sluit het te reconstrueren weggedeelte, met een rotonde, aan op de Van Geenstraat, een gebiedsontsluitingsweg met een snelheidsregiem van 50 km/u. De rotondes Van Geenstraat/Roosendaalseweg en Van Geenstraat/Halvinkhuizerweg worden in 2016 gereconstrueerd. Deze rotondes zijn destijds aangelegd als minirotondes, die niet meer voldoen aan de huidige normen voor het wegverkeer.

Aan de noordzijde sluit de Roosendaalseweg met een T-splitsing aan op de Engweg, een gebiedsontsluitingsweg met een snelheidsregiem van 50 km/u. Deze aansluiting wordt, net als op dit moment het geval is, uitgevoerd als uitritconstructie. Om de verkeersveiligheid op de Engweg te verbeteren, wil de gemeente ter hoogte van de aansluiting van de Roosendaalseweg op de Engweg een extra voetgangersoversteekplaats op de Engweg aanbrengen. Door de voetgangersoversteekplaats verhoogd aan te brengen, zal de snelheid in de bocht richting Dorpsstraat afnemen. De gemeente wil deze aanpassingen van de Engweg meenemen bij de herinrichting van de Roosendaalseweg.

Het streven is om de werkzaamheden aan de Roosendaalseweg en de Engweg begin 2016 uit te voeren, zodat de werkzaamheden zoveel mogelijk zijn afgerond voordat de werkzaamheden aan de rotondes in de Van Geenstraat starten. In de loop van 2016 zal ook de groenvoorziening van de Roosendaalseweg worden gerenoveerd.