• Archief BDU

Kraakweg aangesloten op rotonde

PUTTEN De Kraakweg wordt aangesloten op de rotonde van de Nijkerkerweg en de Van Geenstraat. De huidige aansluiting op de Nijkerkerweg komt te vervallen. Op de maatregelen mogelijk te maken wordt het ontwerp-bestemmingsplan 'Kraakweg' ter inzage gelegd.

Wijnand Kooijmans

Rond de aanleg van de nieuwe woonwijk Bijsteren is tussen de gemeente Putten en de provincie Gelderland als wegbeheerder van de Nijkerkerweg de afspraak gemaakt het aantal directe aansluitingen op deze weg zo veel mogelijk te beperken. De Nijkerkerweg is als provinciale weg van groot belang voor de ontwikkeling van het autoverkeer tussen Putten, Nijkerk en rijksweg A28.

ONVEILIG De huidige ontsluiting van de Kraakweg op de Nijkerkerstraat is verkeerstechnisch gezien onveilig en is bovendien voor nog maar een beperkt aantal woningen en aanliggende percelen van belang. De woonwijk Bijsteren wordt hoofdzakelijk ontsloten via de Arendstraat, de Henslare en de Mennestraat.

Om deze reden is besloten om de Kraakweg via een zogenaamde bypass aan te sluiten op de rotonde van de Nijkerkerstraat en Van Geenstraat. Het tracé van de verlengde Kraakweg komt daarmee over een deel van de Matchpointlocatie te lopen. Dit sportcomplex is eind 2014 in zijn geheel door de gemeente Putten al in eigendom verworven.

ONTSLOTEN Het noordelijk deel van de gronden wordt in ontwikkeling gebracht voor woningen. Dit gebied gaat ontsloten worden via de Mennestraat en nadrukkelijk niet via de verlengde Kraakweg. Ook de aanwezige bedrijven worden straks via de rotonde ontsloten.

Volgens het college van burgemeester en wethouders van Putten is het overleg met de provincie Gelderland over de wijze waarop de Kraakweg op de rotonde moet worden aangesloten moeizaam verlopen. Gesproken wordt van een jarenlange discussie. De provincie stemt uiteindelijk nu wel in met het plan.

ROTONDE In het ontwerp-bestemmingsplan wordt ook de rotonde en een deel van de Nijkerkerstraat geregeld. Dat was tot nu toe niet gebeurd. Omdat de Kraakweg voor het autoverkeer doodloopt neemt de hoeveelheid verkeer op de nieuwe aansluiting niet toe. Voor de Kraakweg geldt een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur. Het woon- en leefklimaat binnen het plangebied wordt ook niet nadelig beïnvloed.

Voor de direct betrokkenen is dinsdagavond een voorlichtingsbijeenkomst gehouden met informatie over de plannen. Ook konden zij hun eigen visie op het plan weergeven.