• Lex van Lieshout ANP

Meevallertje voor inwoners Putten

PUTTEN De huishoudens in Putten mogen ook voor 2017 een meevallertje incasseren. Het vaste bedrag van de afvalstoffenheffing wordt met 37,50 euro verlaagd. Dat blijkt uit de begroting voor 2017 welke nog wel door de gemeenteraad moet worden vastgesteld.

Wijnand Kooijmans

Tegenover deze meevaller staat een stijging van meerdere belastingen met twee procent. Het betreft dan onder meer de onroerende zaakbelasting. Voor een gemiddeld gezin betekent dit een verhoging van rond de vier euro. De rioolheffing wordt eveneens met twee procent verhoogd met daarnaast nog een extra verhoging van drie euro. Dit in verband met de kosten die Putten moet maken om de riolering op peil te houden. De begraafrechten, de forensenbelasting, toeristenbelasting en leges stijgen eveneens met twee procent.

BOSBAD Op dit moment werkt het college van burgemeester en wethouders nog aan een verzoek van de Stichting Bosbad Putten. Het gaat om de gevraagde garantiestelling van 2,75 miljoen voor onder meer de komst van een wildwaterbaan. In een eerder stadium was hiervoor weinig bereidheid te vinden bij de raadsleden. De verwachting is dat binnenkort een definitief voorstel kan worden aangeboden aan de raad.

Besloten is de jaarlijkse subsidie aan de Stichting Welzijn Putten (SWP) vanaf 2017 te halen uit de gelden welke beschikbaar zijn voor de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Tot nu toe houdt Putten jaarlijks geld over. De SWP neemt veel welzijnstaken voor rekening. Het betekent wel dat het overschot op de Wmo daalt maar hier staat tegenover dat voor algemene uitgaven meer geld beschikbaar komt.

BIJSTAND In 2017 moet de gemeente Putten zelf 150.000 euro aan bijstandsuitkeringen voor eigen rekening nemen omdat de gelden welke hiervoor van het Rijk worden ontvangen niet toereikend zijn. De verwachting is dat in 2018 nog eens honderdduizend euro moet worden bijgepast voor de uitgaven de inkomsten dekken.

Door de gemeente wordt jaarlijks bijna 1,3 miljoen aan precariorechten geheven. Op dit moment wordt dit geld niet uitgegeven omdat er nog een juridische procedure wordt gevoerd. Het college verwacht echter het geld in de toekomst wel te kunnen investeren en dat de belasting pas in 2027 wordt afgeschaft.

INNOVATIECENTRUM Putten gaat 30.000 euro per jaar betalen aan het innovatiecentrum Groene Economie Noord-Veluwe. Daaraan werd tot nu toe vijfduizend euro betaald. Maar dat bedrag staat, zo erkent het college, niet in verhouding tot het profijt dat Putten heeft van het centrum. Mede gezien de doelstelling in 2050 een klimaatneutrale gemeente te zijn.

Het college zegt dat Putten een robuuste financiële positie heeft. Dat wordt onder meer afgeleid uit het gegeven dat de gemiddelde gemeente in de provincie Gelderland 1,27 euro per inwoner als buffer heeft. In Putten is dat 1,97 euro. Wel moet Putten de komende jaren flink investeren. Zo is het plan de spoorwegovergang in de Stationsstraat in 2017 veiliger te maken voor vooral fietsers en de problemen met verkeer in het gebied Steenenkamer aan te pakken. Daarnaast staat in 2019 de aanpak van het fietspad naar Voorthuizen in de planning.