• Wijnand Kooijmans
  • Wijnand Kooijmans

Grote zorgen over Veluwse natuur

PUTTEN Het gaat niet goed met de Veluwe. De verschillende voedselketens worden negatief beïnvloed. Dat maakt dat natuurbeheerders zich zorgen maken over de natuur op de Veluwe. Niet alleen over de fauna, maar ook over de flora. De oude eikenbossen op de Veluwe dreigen allemaal af te sterven.

Wijnand Kooijmans

Dat maakt dat maatregelen nodig zijn. Hiervoor wordt onder meer gedacht aan het instellen van recreatiezonering. Door aandacht te besteden aan een aantrekkelijke infrastructuur voor de wandelaars, fietsers en ruiters op de Veluwe, moet de verstoring van de meest kwetsbare gebieden worden stopgezet.

VASTSTELLING Er moet een breed gedragen zoneringskaart komen waarop wordt aangegeven waar wel en geen recreatie is toegestaan. De verwachting is dat de kaart eind 2020 voor vaststelling kan worden voorgelegd aan Gedeputeerde Staten van Gelderland en daarna aan de Provinciale Staten. Wie het niet eens is met de zonering kan in de laatste fase beroep of bezwaar aantekenen.

De Veluwe wordt voor het opstellen van de zoneringskaart opgedeeld in vijf delen. In de betreffende gebieden wordt overleg gevoerd met de grondeigenaren, de gemeenten, de georganiseerde gebruikers en iedereen die daar graag bij wordt betrokken. Op de deelkaarten wordt aangegeven over welke aspecten overeenstemming bestaat en waar nog knelpunten liggen. Aan de hand van de deelkaarten worden de knelpunten uiteindelijk Veluwebreed opgelost.

OPTIMALE BELEVING Vastgestelde routes worden als een goed middel voor een optimale beleving van de natuur, het landschap en het erfgoed gezien. Voor fietsers is er al enige tijd een knooppuntensysteem. Voor wandelaars, mountainbikers en ruiters wordt momenteel volop gewerkt aan kwaliteitsverbetering.

Bij het opzetten van de routes wordt al rekening gehouden met de situatie. Op plekken waar de natuur niet veel verstoring kan gebruiken worden geen routes aangelegd. Op andere fraaie plekken wel weer. Getracht wordt zo wandelaars, fietsers en ruiters te verleiden om bepaalde gebieden te mijden. Door de zoneringskaart bestaat wel de mogelijkheid dat bestaande routes worden aangepast.

VOGELSOORTEN Op dit moment is sprake van achteruitgang van het aantal vogelsoorten waarvoor de Veluwe een belangrijk leefgebied is. Dat het met deze vogelsoorten niet goed gaat, geeft volgens de natuurorganisaties aan dat de kwaliteit van de Veluwse bossen, heiden en zandverstuivingen afneemt, of dat gebieden te intensief worden gebruikt, waardoor verstoring optreedt. Dit heeft, zo geven ze aan, ook gevolgen voor andere soorten en voor de aantrekkelijkheid van de Veluwe voor bewoners en recreanten.

Investeren in leefgebieden van de vogelsoorten heeft, volgens hen, dan ook urgentie. Dit om de verscheidenheid aan soorten op peil te houden, de aantrekkelijkheid van de Veluwe als natuurgebied te versterken en ook om te voorkomen dat economische ontwikkelingen niet meer plaats kunnen vinden, omdat de regelgeving eist dat op de kwaliteit van de natuur wordt gelet.

De soorten waar het om draait, zijn de wespendief, nachtzwaluw, draaihals, zwarte specht, duinpieper, tapuit en boomleeuwerik. Van de maatregelen profiteren ook andere vogelsoorten.