• Concentraties van stikstofdioxide boven Europa.

    KNMI

'Onzuivere discussie in het stikstofdebat'

PUTTEN In het radioprogramma Klein Den Haag van Veluwe FM bepleitte afgelopen donderdag adviseur ruimtelijke ordening Jurgen Schreuder uit Putten een zuiverder discussie over het stikstofprobleem. ,,Alles, fijnstof, CO2, stikstof, et cetera wordt op een hoop gegooid. En de boeren zijn daarmee zogenaamd het grote probleem.''

Op 29 mei 2019 deed de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State haar uitspraak over het Programma Aanpak Stikstof, het PAS. Dat heeft grote gevolgen voor de bouwsector, de agrarische sector en verkeer. Het PAS regelde dat bij activiteiten waarbij sprake is van uitstoot van stikstof, deze later mocht worden gecompenseerd. De Raad van State acht deze handelwijze in strijd met Europese regels. Het is per direct verboden. Nu moeten er nieuwe plannen worden gemaakt. En nieuwe normen worden vastgesteld. Dat kost tijd en tot die tijd liggen plannen in stikstofgevoelige gebieden stil. Dat zou onder meer gelden voor Keizerswoert.

Vergunningen of plannen die 'onherroepelijk' zijn, zijn uitgezonderd. Dat zijn vergunningen waarop geen bezwaar meer mogelijk is. Zo zal de bouw van Rimpeler in Putten 'gewoon door kunnen gaan', stelt Schreuder geruststellend. Er worden bovendien ook nog altijd vergunningen verstrekt. Dat zijn gevallen waar stikstofproblemen worden uitgewisseld.

Zo kan bijvoorbeeld een weg worden aangelegd, als daar beperking van stikstof elders, door bijvoorbeeld krimp van de koeienstapel, tegenover staat. ,,Dat is dan op dat moment een oplossing, maar je vraagt je wel af… Waar zijn we met elkaar mee bezig", zegt Schreuder. ,,Er zijn zo'n honderd gebieden in Nederland gevoelig voor verzuring door stikstof. Daarbuiten is niets aan de hand en kan gewoon gebouwd worden. Maar dat komt in de discussie vaak niet terug." Die gaat volgens hem nauwelijks over feiten, het is daarmee een politieke kwestie. Symboolpolitiek. ,,Stikstof wordt aangegrepen om de door sommige politieke partijen al lang gekoesterde wens om de intensieve veehouderij in te perken, vorm te geven".

De Veluwe, en zeker Putten, krijgt volgens Schreuder wel iets voor de kiezen. ,,Putten is zo goed als omsloten door Natura 2000-gebieden. Grotere bedrijven, maar ook het midden- en kleinbedrijf op Keizerswoert hebben nu al te maken met het probleem. Zo kunnen bedrijven niet zomaar uitbreiden. Keizerswoert ligt ook dicht tegen Natura 2000-gebied. Daar komt bij dat stikstof met name ongunstige invloed heeft in natuurgebieden op zandgronden, zoals heidevelden. En daar hebben we op de Veluwe veel mee te maken. Door het grote economische belang van landbouw in onze regio, de boeren, de toeleveringsbedrijven, de bouw enzovoorts, hebben we er ook via die kant nog eens mee te maken.'' Het rapport van Remkes gaat volgens Schreuder vooral over landbouw. De grote jongens als Tata Steel, de grote havens, luchthavens, industrie, enzovoorts ontspringen de dans. Maar boeren worden aangepakt en dat is volgens Schreuder niet reëel.

Henk Koorneef, raadslid voor Gemeentebelangen wil wat nuance aanbrengen. ,,De druk op de buitengebieden in Nederland is zo groot aan het worden, dat we op zoek moeten naar oplossingen. Schaalverkleining biedt volgens Koorneef ook kansen. ,,In plaats van heel veel produceren, kunnen we ook minder produceren, maar wel tegen een betere prijs voor de boer. Dat is ook veel waard." Schreuder vindt zo'n opstelling problematisch. ,,Een goede prijs voor de boer is goed. Maar alles wordt op één hoop gegooid. Een kippenschuur met luchtwassers heeft niets met stikstof te maken". De discussie wordt daardoor onzuiver, en daarmee wordt ook de politiek onzuiver, volgens Schreuder. Koorneef is het met Schreuder eens dat de landbouw ten prooi valt aan politiek die is gericht op in het inperken van de intensieve veehouderij. Maar hij ziet ook gezondheidsproblemen voor mens en dier die met extra middelen van het Rijk ook aangepakt kunnen worden. ,,De permanente groei van bevolking en bedrijvigheid geeft buitengewone druk op ons land en daar moeten we ook op een constructieve manier naar kunnen kijken."

De uitzending terugluisteren kan via www.veluwefm.nl/nogmaalsluisteren/, klik op 'Klein Den Haag'.