• Een Puttense familie ziet hun grond ineens opgenomen in plannen zonder die zelf op de hoogte te zijn van die plannen.

    Wijnand Kooijmans

'Putten staat voor gigantische uitdaging als het gaat om duurzaamheidseisen'

PUTTEN Vijf plannen voor grootschalige energieopwekking in Putten mogen verder worden ontwikkeld. De leden van de commissie economie, bestuur en openbare ruimte stellen wel als harde voorwaarde dat er een goede communicatie met alle betrokkenen op gang moet komen. Ook moet er worden gezorgd voor draagvlak bij betrokkenen.

Wijnand Kooijmans

Alleen Jan van den Brink (SGP) maakt enig voorbehoud omdat hij vindt dat er onvoldoende duidelijk is wat het college van burgemeester en wethouders onder hoogwaardige landbouwgrond wordt verstaan. De definitie dat er agrarische activiteiten moeten plaatsvinden vindt hij te kort door de bocht.

PLANNEN Drie plannen die zijn afgevallen, omdat ze onvoldoende zijn uitgewerkt, mogen wat een kleine meerderheid van de raadsfracties een herkansing krijgen wanneer ze beter worden onderbouwd. CDA en SGP willen eerst de resultaten van de te ontwikkelen plannen zien voor ze met andere plannen aan de gang willen.

Inspreker Janet van de Broek was verrast van anderen te moeten horen dat bij de uit te werken plannen ook een initiatief aan de Cleenhorsterweg zit. Het gaat hier om onder meer de komst van een zonnepark/windpark, de opslag van methaangas en een waterstoftankstation. Maar zij weet zelf van niets terwijl in het plan ook haar woning is ingetekend. Volgens wethouder Gerbert Priem is afgesproken dat initiatiefnemers contact opnemen met betrokkenen na een 'ja' van de commissie.

LUCHT Herman Luitjes (Wij Putten) is blij dat er bij de vijf plannen geen voorstellen zitten met biomassa of biogas. Hij hecht veel waarde aan schone lucht en vreest ook de vervoersbewegingen die met dergelijke initiatieven zijn gemoeid. Hij wil met het college in gesprek hoe te komen tot 55 procent besparing als het gaat om het huidige energieverbruik.

Lubbert van den Heuvel (ChristenUnie) wil dat er wordt doorgepakt als het gaat om duurzaamheid binnen de gemeente Putten. Met een nader onderzoek naar windenergie wordt door hem ingestemd. Eén van de plannen is de aanleg van een windpark langs rijksweg A28. Wethouder Gerbert Priem erkent, naar aanleiding van een opmerking van Wim van de Koot (CDA) dat er hiervan maar één op Puttens grondgebied wordt geplaatst. De overige windmolens komen op grondgebied van de gemeente Ermelo.

LICHT Robin Hoogendijk (Gemeentebelangen) vindt het belangrijk dat ook wordt gekeken waar energie kan worden bespaard. Als voorbeeld noemt hij het licht dat in winkels lang brandt. Daar is wat hem betreft onder meer een besparing mogelijk. Jan van den Brink vindt het vreemd dat er grond van agrariërs wordt opgeofferd waar juist meer grond nodig is gezien de wens van de landelijke overheid te komen tot circulaire landbouw. Ook zegt hij dat niemand weet wat het effect is van zonnevelden op de grond na een termijn van 25 jaar.

Wethouder Priem zegt dat Putten voor een gigantische uitdaging staat als het gaat om de duurzaamheidseisen te halen. Plannen voor een windbos zijn in Putten niet ingediend maar nog wel aan de orde binnen de regionale energie strategie (RES). Met Liander is gesproken over de capaciteit van het elektriciteitsnetwerk omdat wordt gevreesd dat dit ontoereikend is om voldoende stroom te kunnen opwekken voor de realisering van alle plannen.

ZONNEVELDEN Ontwikkeld mag een plan worden voor zonnevelden aan de Kromme Koesteeg. Mede omdat dit belangrijk is voor de instandhouding van het landgoed. Ook het plan voor Huinen Noordoost krijgt groen licht. Communicatie naar de omgeving en lokale participatie moeten wel verder worden uitgewerkt evenals de inpassing van de hierin opgenomen kleine windmolens.

Keizerswoert wordt gezien als een goede locatie voor een zonnepark. Wel moet worden aangetoond dat het plan een daadwerkelijke meerwaarde heeft voor natuur en landschap in de directe omgeving. Het gaat om een zonnepark van zes hectare. De Cleenhorsterweg roept bij het college wel vraagtekens op als het gaat om de plaatsing van twee kleine windmolens en de haalbaarheid van energieomzetting op deze locatie. Zaken die moeten worden uitgewerkt.

HERKANSING Ook het plan voor de Vleessteeg haalt het, maar het geheel moet nog wel meer worden toegespitst op de locatie situatie. Het gaat hier om een zonnepark van 5,3 hectare. In de herkansing mogen plannen HooiWatt, de Arkemheenseweg en de Voordijksewind. In dit laatste plan wordt bijvoorbeeld de komst van een koelvrieshuis ongewenst gevonden.

Een keihard nee wordt alleen gezegd tegen een plan voor zonnevelden aan de Leembruggerweg. De aanvraag is niet compleet, maar daarbij geldt dat het gaat om een gebied met volop agrarische bedrijvigheid. De plannen kunnen nu verder worden uitgewerkt waarna het college uiteindelijk met een 'go'- of 'no-go'-voorstel naar de raad komt.