• Boy Imminck/BDU Media

Nieuw centrumplan: autovrije Dorpsstraat en Kerkstraat

PUTTEN Het college van burgemeester en wethouders van Putten heeft besloten een nieuw 'Integraal centrumplan' voor Putten ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad. Dit centrumplan is opgesteld door adviesbureau MKB Reva.

Het doel van dit plan is een aantrekkelijk en toekomstbestendig centrum te realiseren. Ook was er behoefte om het beleid voor het centrum te herzien in relatie tot de actuele ontwikkelingen in de detailhandel, zoals leegstand en de opkomst van internetwinkelen.

Het centrumplan bevat conclusies en adviezen voor de omvang en inrichting van het kernwinkelgebied, het winkelaanbod, de openbare ruimte, de verkeerscirculatie en de wijze waarop de voorgestelde maatregelen gerealiseerd kunnen worden. Het centrumplan is tot stand gekomen in overleg met vertegenwoordigers van onder meer centrumondernemers, toerisme en de kerk. Tijdens een in juni 2016 gehouden inloopavond hebben ook andere belangstellenden hun reactie gegeven.

PLANNEN Het centrum van Putten presteert goed, biedt een compleet winkelbestand en wordt hoog gewaardeerd, meldt het college naar aanleiding van het plan. Niettemin wordt het effect van marktontwikkelingen ook in Putten zichtbaar. Om het centrum op niveau te houden, wordt geadviseerd te streven naar verdere concentratie van winkelvoorzieningen en daghoreca, verbreding van het modische winkelaanbod en samen met ondernemers werk te maken van kwaliteitsverbetering in de belangrijkste straten: Dorpsstraat, Verlengde Dorpsstraat en Kerkstraat. Het autovrij maken van Dorpsstraat en Kerkstraat moet hieraan bijdragen.

Dit betekent dat de inrichting van deze straten prioriteit dient te krijgen boven herinrichting van de openbare ruimte elders in het centrum, zoals het Fontanusplein. Dit plein vervult binnen het centrum geen spilfunctie, maar is wel van belang voor de markt en evenementen. Het college heeft daarom tevens besloten de uitwerking van het pleinontwerp te koppelen aan de renovatie van het gemeentehuis, om te voorkomen dat onvoldoende afstemming plaatsvindt tussen beiden.

VERVOLG Het centrumplan is vanaf 11 januari in te zien op de website van de gemeente Putten: www.putten.nl/centrumplan. De gemeente geeft belanghebbenden en belangstellenden tot en met dinsdag 31 januari de gelegenheid op het plan te reageren door middel van een e-mail aan info@putten.nl o.v.v. 'centrumplan'.

Het plan wordt in februari 2017 opiniërend besproken in de commissie Economie en Bedrijfsvoering. De reacties vanuit publiek en commissie worden vervolgens verwerkt in een definitief voorstel. De gemeenteraad besluit naar verwachting in april 2017 over de vaststelling van het centrumplan en het beschikbaar stellen van middelen voor realisatie van de eerste speerpunten uit het centrumplan, waaronder het opstellen van een ontwerp voor de herinrichting van de belangrijkste winkelstraten.