• Boy Imminck/BDU Media

Onderzoek: 'betere opvolging van aanbevelingen rekenkamercomissie'

PUTTEN De rekenkamercommissie heeft in 2018 onderzoek uitgevoerd naar de opvolging en uitvoering van aanbevelingen van een aantal eerder uitgebrachte eigen rapporten sinds 2014. Sinds 2014 opereert de rekenkamercommissie namelijk in de huidige samenstelling.

De rekenkamercommissie dient ter ondersteuning en versterking van de kaderstellende en controlerende rol van de gemeenteraad. Zodoende brengt de commissie jaarlijks één of twee onderzoeksrapporten, met bevindingen en aanbevelingen, uit.

Het doel van het uitgevoerde onderzoek is inzicht te bieden in de doorwerking van aanbevelingen op de praktijk van de gemeente en het identificeren van eventuele verbeterpunten. De centrale vraag bij het onderzoek is wat de gemeenten Elburg, Nunspeet, Oldebroek en Putten in de praktijk hebben gedaan met de uitkomsten van de onderzoeken van de rekenkamercommissie.

PRETTIGE AFSTAND ,,Het feit dat er een rekenkamercommissie is als onafhankelijk onderzoeksinstrument, draagt bij aan het vertrouwen van de raad in het college. Dat er een gevoelsmatige en professionele afstand bestaat tussen raad en rekenkamercommissie wordt als prettig en ook noodzakelijk ervaren, vanwege de onafhankelijke positie van de rekenkamercommissie."

Uit het onderzoek blijkt verder dat in drie van de vier gemeenten de behandeling van een onderzoeksrapport procedureel niet tot een raadsbesluit heeft geleid. ,,Dit betekent dat een gemeenteraad geen besluit heeft genomen waarin het college wordt verzocht de aanbevelingen op te volgen. Evengoed blijkt in het onderzoek dat bepaalde delen van aanbevelingen wel zijn opgevolgd, maar dat dit sterk afhangt van de herkenbaarheid en acceptatie door de betreffende gemeente. De kwaliteit van de aanbevelingen wordt in het algemeen als goed ervaren."

VERBETERING Het samenspel tussen rekenkamercommissie, raad en college wordt ervaren als goed, hoewel er ook verbeterpunten worden genoemd. De algemene waardering voor de rekenkamercommissie is goed. In twee van de vier gemeenten wil de raad meer invloed kunnen uitoefenen op de keuze van onderwerpen. Verder hebben drie van de vier gemeenten aangegeven maar beperkt zicht te hebben op het keuzeproces van onderwerpen.

De belangrijkste verbeterpunten die naar voren komen uit het onderzoek zijn de opvolging van aanbevelingen, de adressering daarvan en de terugmelding over de voortgang. In het onderzoek geven raadsleden aan niet altijd zicht te hebben op de opvolging van aanbevelingen door het college. Terugmelding over de voortgang van implementatie van aanbevelingen wordt gemiddeld als enigszins gebrekkig ervaren. Raden hebben behoefte aan afspraken over het vervolg, zodat duidelijk is aan wie de aanbeveling geadresseerd is en wanneer er terugkoppeling plaatsvindt.