• Gemeente Putten

Onderzoek naar cliëntervaringen sociaal domein

PUTTEN De gemeente Putten laat in oktober een cliëntervaringsonderzoek uitvoeren. Het is een breed onderzoek dat zich richt op de cliënten Jeugdhulp, Wet maatschappelijke ondersteuning en Participatiewet. Het cliëntervaringsonderzoek is een wettelijk verplicht onderzoek met standaard vragen over de toegang tot de voorzieningen, de kwaliteit van de voorzieningen en de mate waarin de ondersteuning bijdraagt tot zelfredzaamheid. Het onderzoek wordt uitgevoerd door BMC en de resultaten zijn in december 2016 bekend. De gemeente verwacht door het onderzoek inzicht te krijgen hoe de cliënten de inspanningen van de gemeente in het sociaal domein ervaren. De resultaten helpen de gemeente bij het verder verbeteren van de zorg en ondersteuning in Putten.

Ruim anderhalf jaar na de invoering van de Jeugdwet kan volgens de gemeente vastgesteld worden dat de jeugdhulp goed draait. De lokale basisteams voor Jeugd zijn eerste aanspreekpunt voor alle ouders en jongeren met een ondersteuningsvraag. Zorgvragen komen via de huisarts, scholen of de kinderopvang binnen bij de zes gemeentelijke basisteams van de Noord Veluwse gemeenten. Voor Putten is dat Buurtzorg Jong. Als Buurtzorg Jong vaststelt dat er meer expertise nodig is, kunnen zij een beroep doen op de 'Specialistische Consultatie en Advies tafel'. Dit is een regionale 'tafel', waaraan een integraal en multidisciplinair team aanschuift. De tafel wordt gevuld met expertise op maat. Per kindbespreking wordt bekeken wie er aansluit. De gekozen aanpak is een mooi voorbeeld van het gemeentelijk geïntegreerd jeugdmodel.

De zes basisteams zijn enthousiast over de beschikbaarheid van de expertise voor (jonge) kinderen en jongeren met (ontwikkelings)problemen.

WMO Het doel van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is dat iedereen, ongeacht zijn of haar beperking of handicap, kan meedoen in de samenleving. Mensen moeten zo lang mogelijk zelfstandig (al dan niet met behulp van mantelzorgers of algemene voorzieningen) kunnen wonen en leven in een eigen huis, wijk of buurt. Wanneer dit niet meer lukt, kan de gemeente ondersteuning bieden, bijvoorbeeld voorzieningen zoals hulp bij het huishouden, begeleiding, hulpmiddelen zoals een rolstoel, een scootmobiel, een traplift, een woningaanpassing of een regiotaxipas. Deze voorzieningen worden in natura of in de vorm van een persoonsgebonden budget verstrekt.

Landelijk is er veel aandacht geweest voor met name het beleid van gemeenten over de huishoudelijke hulp onder de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. De Centrale Raad van Beroep (CRB) heeft in mei 2016 hierover richtinggevende uitspraken gedaan.

Het beleid van de gemeente Putten voldoet aan de behoefte en past binnen de Wmo en de daarover door de rechter gedane uitspraken. Er is daarom geen aanleiding om het beleid aan te passen. Dit is onlangs ook nog eens bevestigd in een door Omroep Gelderland uitgevoerde enquête waaruit bleek dat driekwart van de Gelderse gemeenten het beleid huishoudelijke hulp moet wijzigen omdat het in strijd is met de Wmo. Putten behoort tot de gemeenten die het goed doen.

PARTICIPATIEWET Het doel van de Participatiewet is dat elke inwoner mee moet kunnen doen aan onze samenleving, zoveel mogelijk via een reguliere baan. Als iemand niet zelf aan de slag kan komen, bijvoorbeeld vanwege beperkingen, dan kan de gemeente daarbij ondersteuning aanbieden.

Om zoveel mogelijk werkzoekenden aan een reguliere baan te helpen, hebben de gemeente en de Bedrijven Kring Putten afgesproken elkaar hierin te ondersteunen. De ondernemers kunnen vacatures aanbieden of werkervaringsplaatsen beschikbaar stellen. De gemeente ondersteunt de ondernemers en heeft lokale regelingen voor ondernemers die werkzoekenden aannemen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Ook heeft het college van burgemeester en wethouders heeft het Marktbewerkingsplan vastgesteld. Dit plan beschrijft hoe de gemeente vorm wil geven aan re-integratie van werkzoekenden. Verder heeft de gemeente samen met Inclusief Gresbo een 'Pilot Arbeidsparticipatie in de Openbare Ruimte' voorbereid. Het doel van de pilot is het aangaan van een werkproject voor één jaar, waarin werkzoekenden die vallen binnen de participatiewet, zich kunnen ontwikkelen in arbeidservaring en vakvaardigheid. Het takenpakket bestaat uit diverse (seizoens)werkzaamheden in de openbare ruimte.