• De Stenenkamerseweg wordt mogelijk afgesloten voor doorgaand verkeer.

    Wijnand Kooijmans
  • Sjoerd van der Wal

Onderzoek naar zuidkant Putten

PUTTEN Er komt een nieuw onderzoek naar de verkeersafwikkeling aan de zuidkant van Putten. Althans indien de gemeenteraad instemt met het voorstel van het college van burgemeester en wethouders hiervoor een krediet van veertigduizend euro beschikbaar te stellen.

Wijnand Kooijmans

 

Het voorstel vloeit voort uit de afspraak binnen het collegeprogramma, samen met de provincie Gelderland, te kijken naar de mogelijkheden een verbinding te realiseren tussen de N303 (Voorthuizerstraat) en de N798 (Nijkerkerstraat) aan de zuidzijde van Putten. De provincie heeft echter aangegeven dat met de afronding van het project Huinen (waarvoor zeven miljoen euro beschikbaar werd gesteld) de zuidelijke ontsluiting van Putten op orde is. Dit project was vooral gericht op de verbetering van de verkeersveiligheid in deze Puttense kern. Nieuw onderzoek wordt door het dagelijks bestuur van de provincie dan ook niet noodzakelijk gevonden.

Het Puttense college is echter van mening dat er wel degelijk een onderzoek moet komen. Beseft wordt dat daarvoor eerst nut en noodzaak inzichtelijk moeten worden gemaakt. In 2008/2009 is door verkeersbureau DHV al onderzoek gedaan naar de verkeersafwikkeling ten zuiden van de kom van Putten. Het onderzoek werd aan de oost- en westflank begrensd door de Voorthuizerstraat en de Nijkerkerstraat. Deze studie zou zo mogelijk ook een alternatieve oplossing bieden voor het verkeer dat door de bebouwde kom rijdt op onder meer de Voorthuizerstraat, de Harderwijkerstraat, Engweg en de Van Geenstraat. De eventuele verbinding met de A28 bij Nulde moest een plek krijgen in zowel de West- als Zuidflankstudie. Daarnaast was de verkeersonveiligheid op de buitenwegen onderdeel van de verkeersstudie.

BESLUITVORMING Gezien de samenhang tussen beide studies was de opzet de hierin voorgestelde oplossingen gezamenlijk te bespreken. De Westflankstudie is inmiddels echter gestrand. Inmiddels zijn wel lokale en regionale ontwikkelingen afgerond of heeft er besluitvorming over plaatsgevonden. Het betreft onder meer het doortrekken van de Henslare, verkeersmaatregelen in het gebied Steenenkamer, de aanleg van de rondweg Voorthuizen, de aanpak van het knooppunt Hoevelaken en de uitvoering van de Westflank Ermelo.

Het college vindt het tijd de Zuidflankstudie nu alsnog af te ronden aan de hand van al deze ontwikkelingen. Hiervoor moeten eerst de verkeersstromen inzichtelijk worden gemaakt. Voorgesteld wordt op zo'n twintig locaties in de gemeente verkeerstellingen te houden.

Plan is de tellingen in maart te houden. Eind juni moet dan de volledige studie zijn afgerond en kan deze aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Daarnaast moeten de uitkomsten het provinciaal bestuur overtuigen van de noodzaak van de verkeersaanpak aan de zuidzijde van Putten en het hiervoor beschikbaar stellen van financiële middelen. De nieuw verkregen gegevens kunnen tevens worden meegenomen in de voorbereidingen van het nieuwe gemeentelijk verkeers- en vervoersplan, maar ook worden gebruikt voor geluidsberekeningen en akoestische onderzoeken.