• Lex van Lieshout ANP photo

Onrust WMO indicaties weggenomen

PUTTEN Naar aanleiding van de motie 'onrust voorkomen' stelt het Puttense college van burgemeester en wethouders de gesprekken met negentien inwoners over hun herindicatie uit.

Wijnand Kooijmans

Met de motie wil de raad onrust onder cliënten die gebruik maken van de Wet maatschappelijke ondersteuning voorkomen. De onrust was ontstaan omdat mensen bij de indicatie nog geen jaar geleden was vastgesteld ineens werden geconfronteerd met een  datum voor een nieuw zogenaamd keukentafelgesprek. De motie leidde tot het tijdelijk stopzetten van de herindicatiegesprekken.

Van de geplande gesprekken waren er, zo blijkt nu, in maart al 278 uitgevoerd. Daaronder waren er 83 waarvan de indicatie minder dan een jaar geleden was ingegaan. Van de 83 zijn er 23 waarvan de indicatie binnen nu en een half jaar afloopt.

ONRUST Om te voorkomen dat die mensen op korte termijn zelf een nieuwe aanvraag moeten dien heeft het college besloten de informatie uit de al gevoerde gesprekken te benutten bij het aflopen van de termijn van de indicaties. Indien het college dit niet doet moeten de cliënten al zelf snel actie ondernemen en moet een nieuw gesprek worden ingepland. Verwacht wordt dat dit ook weer tot onrust leidt. Bij het verstrekken van de nieuwe indicatie biedt het college wel excuus aan voor de gang van zaken.

Vanaf 8 maart waren 26 gesprekken gepland maar nog niet uitgevoerd met cliënten die korter dan een half jaar geleden een indicatie kregen. De gesprekken vinden echter wel doorgang omdat de indicatie binnen een half jaar afloopt. Ook hier geldt dat het college nieuwe onrust wil voorkomen. De betrokken cliënten van de negentien uitgestelde keukentafelgesprekken mogen overigens zelf wel aangeven het gesprek toch doorgang te laten vinden.

WENS Het college zegt ook te kunnen voldoen aan de wens in de motie betrokkenen binnen zes weken uitsluitsel te geven. Indien de nieuwe indicatie uitvalt in het voordeel van de cliënt wordt de wijziging direct doorgevoerd. Indien de indicatie in het nadeel van de cliënt uitvalt wordt een overgangstermijn van drie maanden in acht genomen. De effecten van de maatregel gaan niet eerder in dan een jaar na de laatste beschikking.

Het college heeft verder besloten om in geval van dubbele indicaties uit te gaan van de laatst uitgevoerde indicatie en herindicatie niet eerder dan een jaar daarna te doen plaatsvinden. De raad wordt verder meegedeeld dat de herindicaties voor rolstoelen en scootmobielen die meer dan een jaar oud zijn, na de zomervakantie worden uitgevoerd.