• De Puttense Sport Federatie bij de oprichting in 2018 (vlnr): Geert Hoogerduijn (secretaris), Albert de Bruin (algemeen lid), Harm Baarslag (voorzitter) en Gert Timmer (penningmeester).

    Marco Jansen

Sport in Putten in het gedrang

PUTTEN De afgelopen jaren kenmerkt het sportbeleid van de gemeente Putten zich, volgens de Puttense Sport Federatie, als dat van een onwaardig 'pappen en nathouden'. Structurele keuzes worden uitgesteld of zelfs vermeden. De Puttense Sport Federatie (PSF) wil een gerichter beleid.

De gemeente Putten heeft drie speerpunten op het gebied van sport: 1. Binnensport 2. Buitensport 3. (Open Club) Subsidies Binnensport. De visie van de Puttense Sport Federatie hierop is op zijn zachtst gezegd afwijkend van die van de gemeente.

Binnen de gemeente Putten is er een schrijnend tekort aan binnensportruimte. Schrijnend omdat er voor vele Puttense sportverenigingen, en dus sportende Puttense burgers, onvoldoende tot geen ruimte is voor het beoefenen van hun favoriete sport. Het aanbieden van sport vanuit de sportverenigingen wordt hiermee kwalitatief en kwantitatief sterk beperkt. De PSF wil deze situatie zo spoedig mogelijk aangepast zien. De gemeente Putten twijfelde aan bovenstaande noodzaak en heeft daarom een extern onderzoeksbureau opdracht gegeven om dit te onderzoeken. Dit onderzoeksbureau onderkent de problematiek en biedt drie opties als oplossing voor het probleem:

1. Niets doen, met een diskwalificatie van het gemeentelijk sportbeleid.
2. Bouwen van een nieuwe, derde sporthal en vooralsnog in stand houden van Sporthal Putter Eng.
3. Bouwen van twee nieuwe sporthallen en slopen van Sporthal Putter Eng.

Het Puttense college van burgemeester en wethouders heeft besloten, na vele overleggen, dat er een 'business case' opgesteld moet worden om vast te stellen of er een uitbreiding van de sportfaciliteiten mogelijk is. De PSF is echter van mening dat er nu druk op het proces gezet moet worden; in de afgelopen jaren zijn er meerdere kostbare onderzoeken uitgevoerd naar de behoefte van sportruimte. Uiterlijk maart 2020 dient de conclusie van de business case vast te staan. Optie 2 biedt, volgens de PSF, een oplossing van het probleem en is financieel aantrekkelijk. Het gevaar doemt op dat het traineren van het proces door de gemeente zal leiden tot de onacceptabele optie 1: niets doen.

BUITENSPORT Het brandende onderwerp voor 'de Buitensport' is onderhoud. Onderhoud valt op te delen in drie categorieën, namelijk:

1. Klein onderhoud (het dagelijks en periodiek (preventief) onderhoud)
2. Groot onderhoud (gedeeltelijke of integrale vervanging van velden en opstallen).
3. Specialistisch onderhoud (het periodieke onderhoud door een specialistische partij)

De PSF is van mening dat het klein onderhoud door de sportverenigingen zelf gedaan en bekostigd moet worden. Groot en specialistisch onderhoud is niet door de verenigingen uit te voeren en kan ook niet gefinancierd worden door de verenigingen (zonder dat dit zal leiden tot een substantiële verhoging van de contributiegelden voor de aangesloten leden). De gemeente Putten en de PSF staan hiermee recht tegenover elkaar. Ook hier heeft de gemeente een onderzoeksbureau de opdracht gegeven om de buitensportaccommodaties te beoordelen op het gebied van technische staat, dekking van de exploitatiekosten en bezetting.

Een van de conclusies uit het rapport is: ,,Net als andere gemeenten in Nederland onderkent de gemeente Putten dat met name de bekostiging van het groot onderhoud en het specialistisch onderhoud niet aan verenigingen en stichtingen overgelaten kan worden.'' Door af te wijken van haar eigen beleid, vindt de PSF dat de gemeente hier haar verantwoordelijkheid ontloopt. Concreet stelt de PSF dat groot- en specialistisch onderhoud valt onder de aan sport gerelateerde basisvoorzieningen die tot de verantwoordelijkheden van de gemeente behoren.

OPEN CLUB SUBSIDIES Aan de oprichting van de PSF ligt onder andere het voorstel van het opheffen van subsidies ten grondslag. Met de druk op het financieel gezond houden van de sportverenigingen en het afnemende aantal vrijwilligers, is het noodzakelijk om met gemeente en sportverenigingen een eenduidig (en eenvoudig) subsidiebeleid vast te stellen. In overleg met de PSF is gekozen voor een Open Club subsidie-model, dat door de gemeente uitgewerkt zou worden. De gemeente heeft bij deze specifieke subsidie aangegeven dat het een extra subsidie is, dus bovenop bestaande regels. Sportverenigingen kunnen met deze subsidie extra geld verdienen ten behoeve van de financiering van de verenigingen. De PSF is van mening dat, met uitzondering van een aantal aanscherpingen, deze subsidie haar doel goed invult. Er is een grotere spreiding van de subsidiegelden over de sportverenigingen en deze verenigingen zetten zich in voor maatschappelijke doelen. De PSF stelt dat deze Open Club subsidie niet kan en mag worden gebruikt om het groot onderhoud te financieren voor de buitensport, dit zijn twee verschillende zaken die niet vermengd kunnen worden. ,,Sport in Putten verdient meer!'', aldus de PSF. Daarom nodigt de PSF alle betrokkenen, te weten: de wethouder Sport, de gemeenteambtenaren en de politieke partijen uit om op 12 februari 2020 samen hun visie te bespreken en uit de ontstane impasse te komen en dus vooral om een beter sportbeleid voor de gemeente Putten te ontwikkelen.

MEERDERE BELANGEN Wethouder Gerbert Priem, de wethouder met Sport in zijn portefeuille, laat in een eerste reactie weten: ,,De Puttense Sport Federatie komt met verve op voor de belangen van de Puttense sport, en dat waardeer ik. Mede om die reden ben ik volop in gesprek met de sport over de keuzes waarvoor wij met elkaar staan. De uitnodiging voor 12 februari zie ik met belangstelling tegemoet.'' Priem plaatst er wel een kanttekening bij: ,,Daar waar de sportfederatie opkomt voor de belangen van de sportverenigingen en de sporters, hebben wij als college meerdere belangen te dienen. En dat is in een tijd van waarin gemeenten – dus ook Putten – het financieel lastig hebben best ingewikkeld. Wij kunnen iedere cent immers maar één keer uitgeven. Het thema sport is over de volle breedte en ook uit en te na besproken in de raad. De raad heeft ons daarbij een helder kader meegegeven. Daar houden wij ons aan als college.''