• De huidige gemeentewerf wordt als mogelijke locatie genoemd.

    Wijnand Kooijmans

Opvang statushouders knelt

PUTTEN De gemeente Putten gaat op zoek naar alternatieve huisvesting voor de opvang van statushouders. De leden van de commissie Samenleving geven hieraan de voorkeur gegeven boven de betaling van de rekening voor het niet voldoen aan de opvang van statushouders of het voorrang geven van statushouders bij de toewijzing van huurwoningen.

Wijnand Kooijmans

Met de Woningstichting Putten is de afspraak gemaakt dat tien procent van de beschikbare huurwoningen wordt toegewezen aan statushouders. Maar daarmee kan niet worden voldaan aan de eis van het Rijk als het gaat om het aantal te huisvesten statushouders.

In 2016 moet de gemeente in totaal 62 statushouders huisvesten. In de eerste helft gaat het om 29 statushouders. Daarvan hebben er vijftien een woning toegewezen gekregen met als gevolg dat Putten achterloopt en hiervoor de rekening krijgt gepresenteerd van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).

LOCATIES Met het zoeken van alternatieve huisvesting wil het college van burgemeester en wethouders voorkomen dat de rekening steeds maar verder oploopt. Volgens wethouder Nico Gerritsen heeft de gemeente zo'n drie locaties in het vizier waar deze opvang mogelijk is. Om welke locaties het gaat wil hij op dit moment niet aangeven. Vanuit de commissie werd wel de huidige gemeentewerf als mogelijke locatie genoemd. De optie niet te voldoen aan de taakstelling en de rekening die daaraan is verbonden te accepteren spreekt de commissieleden niet aan. Dat geldt ook voor een wijziging in het percentage huurwoningen dat aan statushouders wordt toegewezen. De huidige tien procent moet dan worden verhoogd naar dertig tot mogelijk zelfs vijftig procent. Dat zou betekenen dat de wachtlijsten voor Puttense woningzoekenden dramatisch oplopen en woningzoekenden elders huisvesting gaan zoeken.

REGIE Met het zoeken naar alternatieve huisvesting wil het college de regie in eigen hand houden. Maar ziet het ook mogelijkheden hierbij ook personen in nood te betrekken. Het gaat dan om mensen die door persoonlijke omstandigheden behoefte hebben aan tijdelijke huisvesting, zoals Puttense jongeren, arbeidsmigranten en in scheidingssituaties.

Bij het zoeken naar alternatieve huisvesting wordt vooral gekeken naar locaties in of aan de rand van het centrum om zo de integratie voorspoedig te laten verlopen. Maar ook tijdelijke huisvesting in recreatiewoningen wordt niet uitgesloten. Putten heeft wel leegstand, onder meer in enkele schoolgebouwen. Maar deze zijn gelegen buiten het centrum, zoals School op 't Veld en de school Veenhuizerveld. Wij Putten stelt wel voorwaarden aan het zoeken naar alternatieve locaties. Onder meer wil deze fractie dat pas naar recreatieterreinen worden gekeken als hiervoor een door de gemeenteraad vastgesteld beleid is ontwikkeld.

BOUWEN Wij Putten ziet, gesteund door meerdere andere fracties, meer bouwen als de enige echte oplossing voor het probleem van een tekort aan woningen. Genoemd is een aantal van honderd extra woningen. De problemen met de opvang duren, zo verwacht de wethouder, zeker nog meerdere jaren.