• Het onderhoud van Sportpark de Eendracht van Rood Wit '58 valt per 1 januari 2020 onder de verantwoordelijkheid van gemeente Putten.

    BDU archief

Stichting Buitensport Putten zegt overeenkomst met gemeente Putten op

PUTTEN Stichting Buitensport Putten heeft de overeenkomst met de gemeente Putten per 1 januari 2020 opgezegd. Een gevolg hiervan is dat vanaf deze datum geen groot onderhoud meer aan de sportvelden op sportpark De Eendracht van Rood Wit '58 door hen wordt uitgevoerd. Aangegeven wordt dat het sportpark en daarmee het groot onderhoud worden teruggegeven aan de gemeente Putten. Het bestuur van de stichting is van mening dat de gemeente als eigenaar van het complex het onderhoud zelf moet uitvoeren.

Wijnand Kooijmans

Het is een gevolg van een al langer lopend conflict met de gemeente Putten. Volgens voorzitter Teun van Bloemendaal en zijn medebestuurders ziet de stichting geen heil meer in een ,,onbetrouwbare partner die afspraken niet nakomt en eenzijdig overeenkomsten heeft opgezegd. Een college dat met leugens", zo wordt aangegeven in een brief aan het college van burgemeester en wethouders en de raadsfracties, ,,de meerderheid van de raad achter zicht heeft gekregen.''


Een uitzondering wordt gemaakt voor CDA en Gemeentebelangen die de stichting maar ook de beheersstichting van SDC(P) steeds hebben gesteund in hun verzoek subsidie te krijgen voor grootschalig onderhoud. De stichting neemt het college kwalijk dat de 'leugens' naar buiten zijn gebracht om het genomen besluit te rechtvaardigen.

Het bestuur van de stichting zegt de komende jaren voor dermate hoge kosten te komen staan, die onmogelijk kunnen worden doorberekend aan Rood Wit '58. Ook kan men geen leningen sluiten omdat deze worden geweigerd. Aangegeven wordt dat in het verleden het college, in de persoon van toenmalig wethouder Ard Kleijer, het sportpark heeft 'afgetroggeld' van Rood Wit. Dit met het argument dat de gemeente niet in andermans eigendom wilde investeren en geen onderhoud wilde plegen aan de velden.


ONDERHOUD Dat leidde er toe dat, zij het met een kleine meerderheid, het sportpark in 2008/2009, werd verkocht aan de gemeente en op voordracht van de gemeente de stichting werd opgericht welke de verantwoording voor het onderhoud moest nemen. Toegezegd werd dat de gemeente de hiervoor benodigde financiële middelen beschikbaar zou stellen.

Naderhand bleek, zo geeft Van Bloemendaal met zijn medebestuursleden aan, was al in 2012 besloten te stoppen met het vergoeden van de kosten voor groot onderhoud en de Stichting Buitensport deze kosten moest dragen. ,,Met die wetenschap was de accommodatie zeker niet verkocht en waren wij niet aangetreden als bestuurslid. Tevens betekent dit dat de vereniging en haar complex kwijt is en weer moet gaan betalen voor het onderhoud en bovendien ook nog erfpacht moet gaan betalen aan de gemeente Putten."

NIET GELIJKWAARDIG Kritiek is ook dat de Stichting Binnensport wel subsidie krijgt om haar in eigendom zijnde gebouwen te onderhouden. Als buitensporters voelen zij zich niet gelijkwaardig behandeld. Daarbij wordt gewezen op het feit dat de afgelopen maanden al wedstrijden zijn afgelast door scheidsrechter wegens gevaar voor de spelers. Mochten zich ongelukken voordoen, dan gaat het bestuur van de stichting de gemeente volledig aansprakelijk stellen.

Tevens is er een rapport van het bureau Synarchis waarin wordt aangegeven dat groot onderhoud niet door verenigingen en vrijwilligers kan worden uitgevoerd indien hier geen financiële middelen tegenover staan. Volgens de stichting heeft de gemeente het advies van het bureau terzijde geschoven omdat het niet past in de denkwijze van het college.

RAADSBESLUIT In het besluit speelt ook mee het raadsbesluit van 4 december om 174.000 euro beschikbaar te stellen voor renovatie van de skatebaan. Zonder dat de gebruikers onderhoud hoeven uit te voeren. Terwijl er geen financiële middelen beschikbaar zijn voor duizenden sporters op de beide sportcomplexen. ,,Wij kunnen niet anders concluderen dat zowel het college als de gemeenteraad (met uitzondering van CDA en Gemeentebelangen) alle realiteitszin hebben verloren."

Het bestuur zegt: ,,Wij voelen ons als vrijwilligers compleet genegeerd en in ons hemd gezet en kunnen niet anders dat tot dit voor ons
treurige besluit te komen."

REACTIE GEMEENTE De gemeente Putten geeft als reactie: ,,Het college van B en W heeft kennis genomen van de opvatting van Stichting Buitensport Putten. Deze opvatting is niet nieuw. In 2017 meldde de stichting zich op soortgelijke wijze. Het college herkent zich niet in de door de stichting gebruikte woorden en acht dit ook niet de juiste wijze om met elkaar te communiceren. Het college nodigt het stichtingsbestuur op korte termijn uit voor een gesprek."