• Putten verhoogt de ozb

    Lex van Lieshout

OZB tien procent omhoog

PUTTEN De onroerendzaakbelasting (ozb) in Putten gaat volgend jaar met tien procent omhoog. Alleen het CDA en Gemeentebelangen stemden tegen deze extra belasting voor woning- en pandeigenaren. Zij wilden niet verder gaan dan 2,5 procent. De meerderheid van de partijen vindt de verhoging van de ozb aanvaardbaar omdat het om een relatief laag bedrag gaat. Volgens Lubbert van den Heuvel (ChristenUnie) gaat het om twintig euro voor een gemiddeld huishouden.

Wijnand Kooijmans

Het college van burgemeester en wethouders verwacht een tekort van anderhalf miljoen euro op de begroting voor 2020. Om deze reden is de raad een financiële koersnota 2020 voorgelegd die moet dienen als uitgangspunt voor het opstellen van een sluitende begroting. Die wordt later dit jaar behandeld.

BEZUINIGINGEN Onder meer worden structurele bezuinigingen in het sociaal domein doorgevoerd. Voor chronisch zieken of mensen met een beperking geldt een tegemoetkoming van 200 euro in de zorgkosten. De inkomensgrens om voor de vergoeding in aanmerking te komen was tot nu toe 40.000 euro per jaar. Dat maakt dat ongeveer tachtig procent van de Puttense huishoudens onder deze inkomensgrens valt. Deze wordt nu teruggebracht tot 130 procent van de bijstandsnorm.

Het aantal uren huishoudelijk hulp wordt teruggebracht van drie naar 2,5 uur per week. Landelijk geldt dat een norm van 2,2 uur per week volstaat. Indien de noodzaak er is kunnen, zo geeft het college aan, meer uren worden toegekend. De nieuwe norm wordt geleidelijk aan ingevoerd waarbij bestaande rechten worden gewaarborgd.

DAGBESTEDING De vergoeding voor het aantal uren dagbesteding gaat terug van negen naar zes uur. Ook hier blijven uitzonderingen mogelijk. De toeristenbelasting gaat omhoog van 1,11 euro naar 1,50 euro per overnachting. Getracht wordt regionaal overeenstemming te bereiken over een zelfde tarief in alle betrokken gemeenten. Verwacht wordt dat hierdoor 238.000 euro extra wordt binnengehaald.

GELDWOLF Namens de Puttense Recreatie Ondernemers Vereniging (PROV) nam Herman Kool afstand van deze verhoging. Hij vindt dat hiermee de toerist wordt belast met het dekken van de tekorten op de jeugdzorg. Ook wijst hij erop dat in veel omliggende plaatsen, zoals Barneveld, Harderwijk en Nunspeet, de tarieven beduidend lager zijn. De wolf op de Veluwe mag wat hem betreft geen geldwolf worden.

WET Voorzitter Chris van Tilborg van de Participatieraad vindt dat het college de wet heeft geschonden door over de voorstellen in het sociaal domein niet eerst overleg te voeren met de raad. Op uitdrukkelijk verzoek van de raad zegt wethouder Gerbert Priem toe dat dit overleg er alsnog komt vóór de begrotingsbehandeling.

MILJOENEN Wethouder Nico Gerritsen zei dat de gemeente weliswaar nog enkele miljoenen op de bank heeft staan, maar ook grote uitgaven staat te wachten. Veel reserves heeft de gemeente niet, veel geld zit in eigendommen en kan daarom niet vrij worden besteed. Hiermee reageerde Gerritsen vooral op CDA en Gemeentebelangen die aangaven dat de benodigde bezuinigingen kunnen worden gedekt uit reserves.

Het streven naar bezuinigingen op de jeugdzorg wordt door alle partijen gedeeld. Maar alle partijen vinden ook dat de jeugd de hulp moet krijgen die nodig is. Ewoud 't Jong (SGP) wees erop dat 49 procent van de Puttense jongeren te kampen heeft met depressiviteit of angstklachten.

De raad steunde unaniem een motie van Wij Putten en Gemeentebelangen rond de aanpak van de eikenprocessierups. Zoals ook unanieme steun bestaat voor een motie van Gemeentebelangen en CDA te kijken naar een grotere veiligheid bij de fietstunnel naar de Dorpsstraat. Volgens wethouder Roelof Koekkoek wordt daar overigens al aan gewerkt.