• De Garderenseweg krijgt over de gehele lengte tussen de rotondes
    Voorthuizerstraat en Bosrand fietsstroken.

    Wijnand Kooymans

Parkeren op rijbaan Garderenseweg taboe

PUTTEN Door de aanleg van fietsstroken wordt parkeren door auto's op de Garderenseweg in de toekomst voorkomen. Dat zegt wethouder Roelof Koekoek naar aanleiding van vragen vanuit de raadscommissie Ruimte. De leden gaan akkoord met het plan zoals dat nu voorligt.

Wijnand Kooijmans

In het definitieve ontwerp zijn vergaande concessies gedaan richting bewoners. Aanvankelijk wilde het college van burgemeester en wethouders de weg van vrij liggende fietspaden voorzien. Daarvoor moesten trottoirs wijken. Dat stuitte op dusdanige heftige bezwaren dat is besloten voor de aanleg van fietsstroken en het in stand houden van het trottoir. Het oorspronkelijke plan het aantal parkeerplaatsen te verminderen moest, na een storm van kritiek, eveneens worden teruggedraaid. In de plaats daarvan komen er zeven extra parkeerplaatsen ten aanzien van het huidige aantal.

PARKEREN Rien van den Hoek (Wij Putten) vindt dat in de toekomst parkeren op de rijbaan op meer plekken, zoals de Calcariaweg, moet worden tegengegaan. Arine van den Bor (ChristenUnie) vraagt zich af of de belangen van anderen dan de omwonenden wel zijn meegewogen bij de definitieve opstelling van het reconstructieplan.

Kritiek op de gang van zaken kwam van Jan van Meerveld (CDA). Hij vindt dat de gemeenteraad in een veel eerder stadium bij het plan betrokken had moeten worden. ,,Als het mis gaat mag de raad ineens meepraten zonder besluiten te mogen nemen. Bewoners had duidelijker moeten worden aangegeven wat wel en niet mogelijk is. Maar het is goed dat een flinke draai aan het plan is gegeven. Voetgangers en fietsers gaan niet samen."

Robin Hoogendijk (Gemeentebelangen): ,,Het feit dat de maximumsnelheid van vijftig kilometer moest worden gehandhaafd was voor sommige bewoners al reden af te haken. Het is ook jammer dat deze snelheid blijft gehandhaafd." Kritiekpunt voor hem is dat de gevaarlijke situatie blijft bestaan bij het tankstation wanneer daar laden en lossen plaats vindt. Op dit moment moest wethouder Koekoek hem gelijk geven. Op zijn vraag over het verlichtingsplan gaf de wethouder aan dat dit in een laatste stadium plaats vindt en in goed overleg met de aanwonenden. Daarmee wil men voorkomen dat licht bij woon- of slaapkamers gaat inschijnen.

ZEBRAPADEN Ook komt er, zo gaf Koekoek aan, een goede signalering bij de zebrapaden. Wat Bert Klompenhouwer (VVD) betreft wordt de mogelijkheid bekeken wellicht nog een extra zebrapad aan te leggen bij de praktijk voor fysiotherapie omdat hier veel mensen de weg moeten oversteken. Volgens de wethouder kan in maart 2017 met de daadwerkelijke reconstructie van de weg worden begonnen. Rond de zomer moeten de werkzaamheden dan zijn afgerond. Inmiddels vindt er overleg plaats met omwonenden, twee grondeigenaren en de provincie Gelderland over de reconstructie van de rotonde Garderenseweg met de Calcariaweg en de Bosrand. Voor het opstellen van een plan werd eerder zestigduizend euro beschikbaar gesteld.