• Chris van Tilborg is voorzitter van de participatieraad.

    Wijnand Kooijmans

Participatieraad Putten zoekt twee nieuwe leden

PUTTEN De Participatieraad Putten zoekt twee nieuwe leden voor de werkgroepen jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de participatiewet.

Wijnand Kooijmans

Volgens voorzitter Chris van Tilborg gaat het om mensen die iets weten van wat zich in het sociaal domein afspeelt of bereid zijn zich daarin te verdiepen. Het gaat hem dan niet om hoog geletterden of mensen met veel aanzien maar om mensen die bereid zijn tijd te steken in het werk van de participatieraad.

De raad zelf kent tien leden. Dat is volgens Van Tilborg een aantal dat ook noodzakelijk is om de benodigde aandacht aan alle nieuwe beleidsaspecten te kunnen besteden. De raad brengt gevraagd en ongevraagd advies uit over allerlei zaken die het sociaal domein raken. Van de werkgroepen wordt verwacht dat zij adviezen opstellen welke worden behandeld tijdens de maandelijkse vergaderingen. Dat maakt dat werkgroepen soms wat vaker moeten vergaderen.

ADVIES ,,We streven altijd naar een breed gedragen advies", zo zegt Van Tilborg. Zelf had hij kennis van de wetgeving rond de Wajong. ,,Dan heb je met veel wetten te maken. Op dat moment ontbrak mij de kennis over de Wmo. Ik ben mij daarin gaan verdiepen en heb inmiddels aardig wat kennis op dit terrein opgedaan."

Van Tilborg zegt dat het gaat om vrijwilligerswerk waarvoor best wat tijd wordt gevraagd. ,,Waarbij wij niet een denktank zijn, maar ons baseren op wat binnen de samenleving leeft. Dat maakt ook dat wij proberen mensen van verschillende richtingen in ons werk te betrekken. We proberen te luisteren naar wat cliënten en mogelijk toekomstige cliënten ons hebben te vertellen."

BURGER Er zijn, zo is de ervaring van voorzitter Van Tilborg, mensen die ondersteuning nodig hebben. ,,Waarbij wij er ook op letten hoe de gemeente met de burger omgaat."

Zorgen maakt hij zich over de steeds maar stijgende kosten van de jeugdzorg. Dat kan op termijn meebrengen dat op andere terreinen binnen het sociaal domein moet worden bezuinigd.

,,Daar ben ik best een beetje huiverig voor. Dat kan consequenties hebben voor mensen die huishoudelijke hulp nodig hebben of een jongen met een verstandelijke beperking die aan werk moet worden geholpen."

MACHINE De participatieraad wil geen applausmachine voor de gemeente worden. ,,Dan moet je naar huis", zo zegt Van Tilborg. ,,We hebben wel het idee dat onze adviezen worden gewaardeerd, dat we als een serieuze partner worden gezien door de gemeente. Al betekent dit niet dat al onze adviezen worden gehonoreerd."

Zo pleit hij ervoor dat met een rolstoel de trein kan worden genomen op station Putten en men hiervoor niet hoeft uit te wijken naar Ermelo, zoals nu het geval is. Een pleit hij voor formulieren die duidelijk zijn en gemakkelijk in te vullen. En mag er wat worden gedaan aan de fysieke bereikbaarheid van het centrum en gebouwen in Putten.