• Een voorbeeld van tiny houses in Nijkerk.

    ARJEN GERRITSMA

Pauzewoningen nog binnen jaar te realiseren

PUTTEN Pauzewoningen kunnen binnen de gemeente Putten nog dit jaar worden gerealiseerd. Hierbij wordt door het college van burgemeester en wethouders de voorkeur gegeven aan particuliere initiatieven. Voor het aanwijzen van pauzewoningen op recreatieparken wordt gekeken of nieuw beleid nodig is.

Wijnand Kooijmans

Daarnaast wil het college, in samenwerking met initiatiefnemer Annemarie Boerman, verder werken aan een pilot als het gaat om de bouw van Tiny houses. Als mogelijke locatie wordt een perceel gezien ter hoogte van de Voorthuizerstraat 30. Het perceel kan worden gesplitst in drie of vier kavels. Voor de pilot van start gaat wordt wel eerst de raadscommissie geraadpleegd om het standpunt van de politieke partijen boven tafel te krijgen.

HELDER Het college zegt in een brief aan de raad helder te willen krijgen wanneer iemand wel of niet tot de categorie 'spoedzoeker' of 'mens in nood' verkeert en wat onder het begrip kortdurend moet worden verstaan. Volgens het college zijn verschillende vormen van pauzewoningen mogelijk maar moet het vooral gaan om mensen die op korte termijn een tijdelijke woning nodig hebben.

Het kan gaan om mensen die al een huis aan het bouwen zijn, maar ook mensen die een woning nodig hebben in verband met scheiding, psychische, sociale, medische en of financiële problemen. Uitgangspunt is dat de mensen een binding moeten hebben met Putten.

ONDERZOEK Onderzoek leert dat er enkele mogelijkheden binnen de bebouwde kom zijn voor het vestigen van pauzewoningen. Kleine huishoudens kunnen, tot aan de sloop en nieuwbouw, worden gehuisvest in vrijkomende woningen in de Schauwhof. Maar ook in aanmerking komen vrijkomende agrarische bebouwing, een solitair staande recreatiewoning, een leegstand gebouw of een particuliere woning.

Inzet van het college is dat de pauzehuisvesting wordt gerealiseerd door particulieren of woningstichting. De gemeente treedt liever niet zelf op als beheerder, exploitant of onderhouder van vastgoed. De komende tijd wil het college verder beleid ontwikkelen.

LOCATIE Bij Tiny Houses wil het college uitgaan van maximaal vijftig vierkante meter, gericht op huishoudens van maximaal twee personen. De voorkeur wordt gegeven aan een permanente locatie waarbij duurzaam moet worden gebouwd. Over het programma ven eisen wil het college een internetconsultatie houden met de inwoners waarbij ook Boerman wordt betrokken.

Er komt een brede discussie over de huisvesting van arbeidsmigranten. Deze moet duidelijk maken of tijdelijk gebruik van recreatiewoningen als huisvesting voor deze groep al dan niet moet worden meegenomen. Over het onderwerp wordt de dialoog aangegaan met de inwoners.

[JONGEREN[ Ook wordt gezocht naar een passende oplossing voor de huisvesting van jongeren. Het college wil voorkomen dat die verhuizen naar andere plaatsen. Gedacht wordt aan 1- of 2-persoons woningen waarbij vooral de betaalbaarheid en blijvende beschikbaarheid van de huisvesting een aandachtspunt is. Ook Tiny houses worden gezien als een mogelijke oplossing.