• Lex van Lieshout

Begroting gepresenteerd: OZB flink hoger

PUTTEN De onroerendzaakbelasting in Putten wordt komend jaar met tien procent verhoogd naast de trendmatige verhoging met 2,5 procent. Daarnaast wordt de afvalstoffenheffing met 27 euro verhoogd tot een bedrag van 103,50 euro. De forensenbelasting stijgt eveneens met tien procent

Wijnand Kooijmans

Het grootste offer om de vandaag gepresenteerde begroting voor 2020 rond te krijgen moet echter worden gebracht door de toerist. Door een verhoging en de komst van meer toeristen denkt de gemeente 182.000 euro extra te incasseren.

Er zijn ook meevallers. De rioolheffing wordt in zowel 2020 als 2021 met veertien euro verlaagd. Ook een geplande verhoging van zuiveringsgelden van drie euro komt te vervallen. De overige belastingtarieven in Putten worden in 2020 verhoogd met 2,5 procent.

WEGEN Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor flink te investeren in onderhoud aan wegen. Het gaat om vierhonderdduizend euro. Hiermee moet de levensduur van de wegen worden verlengd. In de vervanging van verlichting wordt 470.000 euro geïnvesteerd, in het vervanging van groen driehonderdduizend euro.

Om de begroting sluitend te houden moet, zo waarschuwt het college, een flinke bezuiniging worden gerealiseerd binnen het sociaal domein. Vooral de kosten voor de jeugdzorg zijn aanzienlijk. Door Putten wordt de jeugdzorg vanaf 2020 weer zelf uitgevoerd.

WONINGBOUW Streven van het college is vanaf 2023 woningbouw te starten op één of meerdere nieuwe locaties. De verwachting is dat de eerste woningen in het gebied Matchpoint in 2020 worden opgeleverd. Daarnaast wordt gewerkt aan een verdere uitwerking van de plannen voor de locatie Wallenbergstraat en Bilderdijkstraat. Streven is in 2020 vijftig woningen te bouwen.

Geïnvesteerd wordt in duurzame mobiliteit, onder meer door de mogelijkheden voor het plaatsen van laadpalen te stimuleren. Het eigen wagenpark van de gemeente wordt 'vergroend' en de mogelijkheid wordt onderzocht om verder te gaan op blauwe diesel.

INZETBAAR Tot 2022 wordt door de gemeente jaarlijks een opbrengst verwacht van 1.305.000 euro aan precariorechten. Deze belasting wordt niet als structureel dekkingsmiddel ingezet. De verwachting is dat eventuele bezwaren tegen de heffing van deze vorm van belasting worden afgewezen en het geld daarmee voor incidentele doelen kan worden ingezet. 

Gestreefd wordt naar het terugbrengen van de hoeveelheid restafval tot 45 kilogram per inwoner. Nu ligt deze hoeveelheid nog rond de honderd kilogram per jaar,. In contacten met lokale ondernemers en bij bezoeken aan bedrijven gaat de gemeente aandacht besteden aan bewustwording over de herkomst en productie van voedsel.

Als proef wil het college komen tot afsluiting van zandwegen in het gebied Veenhuizerveld. In het voorjaar van 2020 wordt gekeken naar de gewenste en noodzakelijke locaties voor de plaatsing van banken en afvalbakken. Bij wegreconstructies worden zo veel mogelijk overbodige paaltjes en borden verwijderd. Verwacht wordt dat twintig procent van de huidige verkeersborden overbodig is.

De school Steenenkamer wordt in 2020 verplaatst naar de nieuwbouwwijk Rimpeler. Komend jaar moet ook de nieuwbouw van de basisschool De Akker plaatsvinden in verband met de herinrichting van de Bilderdijkstraat. Met het Puttens Historisch Genootschap en de Stichting Oktober '44 worden gesprekken gevoerd over andere huisvesting voor hun activiteiten. In de week van de jaarlijkse Ossenmarkt wordt het Puttens dialect meer onder de aanbracht gebracht, zo is het plan.