• De huidige camperplek achter het gemeentehuis wordt uitgebreid.

    Wijnand Kooijmans

Camperplek mag worden uitgebreid

PUTTEN Het aantal camperplaatsen op het parkeerterrein Brinkstraat achter het gemeentehuis wordt uitgebreid tot vijf overnachtingsplaatsen. Door dit besluit worden de bezwaren tegen het aanwijzen van een camperlocatie op de hoek van de Brinkstraat/Bruno Fabriciusstraat ongegrond verklaard. Ook de hiervoor afgegeven omgevingsvergunning wordt ingetrokken.

Wijnand Kooijmans

De vergunning werd in 2017 verleend. Dat leidde tot het indienen van bezwaarschriften. De hierbij aangedragen alternatieve locaties waren aanleiding voor het college van burgemeester en wethouders deze te onderzoeken en op grond daarvan een nieuw besluit te nemen. Nu voor de nieuwe locatie een omgevingsvergunning is aangevraagd wordt ook een besluit genomen ten aanzien van de ingediende bezwaren tegen de oorspronkelijke locatie.

PRINCIPE In een gesprek met de bezwaarmakers hebben zij aangegeven in principe te vinden dat er geen camperplekken in het centrum thuishoren. Tegen de door het college gevonden oplossing hebben zij echter geen bezwaar. Eén indiener van een bezwaarschrift wordt niet ontvankelijk verklaard omdat hij geen belanghebbende is. De overige bezwaren worden ongegrond verklaard. Ook krijgen zij geen vergoeding voor gemaakte kosten.

Het college stelt nadrukkelijk van mening te zijn dat het eerder genomen rechtmatig was. Er wordt alleen afgeweken van de oorspronkelijke locatie omdat er een andere, eveneens geschikte locatie is gevonden. Ook wordt aangegeven dat er geen twee locaties komen.