• Industrieterreinen bieden kansen voor de onderwereld hun praktijken uit te voeren

    archief BDU

Ook in Putten ondermijnende activiteiten

PUTTEN Er zijn concrete aanwijzingen dat ook binnen de gemeente Putten sprake is van ondermijning. Het gaat dan om criminele activiteiten waarbij gebruik wordt gemaakt van legale methodes om bijvoorbeeld crimineel verkregen gelden wit te wassen. Veelal wordt gesproken van vermenging van de onderwereld met de bovenwereld.
Signalen zijn er op het gebied van het kweken en de handel in drugs, witwassen, potentiële vrijplaatsen en mensenhandel. Hierbij speelt onder meer het grote buitengebied van Putten een rol, de gesloten gemeenschap en de aanwezigheid van veel arbeidsmigranten. Ook wordt geconstateerd dat er nog de nodige witte vlekken zijn als het gaat om de controle op industrieterreinen, recreatieterreinen en leegstaande schuren.

Wijnand Kooijmans

Om te komen tot een aanpak heeft het Puttense college van burgemeester en wethouders een plan van aanpak ondermijning opgesteld. Dat moet leiden tot het vergroten van de bewustwording van ondermijnende activiteiten in de gemeente, maar biedt ook aanknopingspunten hoe ondermijning moet worden bestreden.

GEZAG Het college stelt dat het een gegeven is dat georganiseerde criminaliteit het lokale gezag kan ondermijnen, de veiligheid en leefbaarheid kan verslechteren en schade op kan leveren voor inwoners en ondernemers. Voor illegale activiteiten gebruikt de onderwereld diensten van de bovenwereld. Voorbeelden daarvan zijn gemeentelijke vergunningen, distributie door bedrijven, witwaspraktijken en het misbruiken van huisvesting voor illegale praktijken zoals mensenhandel en hennepkwekerijen.

Zonder de bovenwereld, zo wordt erkend, heeft de onderwereld geen bestaansrecht. Concreet betekent dit dat criminelen afhankelijk zijn van legale structuren om criminele activiteiten te plegen en te verhullen. Concreet voorbeeld is het misbruik van overheidsgelden, zoals fraude met uitkeringen, subsidies en persoonsgebonden budgetten.

VOORDELEN Ondermijnende criminaliteit kan ook gepaard gaan met gevolgen die voor inwoners voordelen opleveren. Zonder aan te geven dat dit in Putten speelt wordt het voorbeeld gegeven van sponsoring van een voetbalelftal of het stoppen van geld in een eetcafé dat een driegangenmenu aanbiedt voor tien euro. Leuk voor de inwoners maar funest, zo zegt het college, voor eerlijke ondernemers.

Aangegeven wordt dat regelmatig medewerkers van de gemeente het gevoel bekruipt dat iets niet in orde is. De ervaring leert dat wanneer iets te mooi lijkt om waar te zijn, dit ook meestal het geval is. Om grip te houden op ondermijning maakt de gemeente al gebruik van de wet BIBOB. Dat maakt het mogelijk de integriteit van partijen te controleren waarmee de gemeente te maken heeft als het gaat om vastgoed en aanbestedingen.

MOTORCLUB Eén van de maatregelen is gericht tegen het doortastend optreden tegen Outlaw Motorcycle Gangs. Als het vermoeden bestaat dat een dergelijke club zich ergens in de gemeente Putten wil vestigen moet hier doortastend en snel tegen worden opgetreden. Afwachten tot een motorclub zich daadwerkelijk ergens vestigt kan procedureel een lange adem vergen om ze weer weg te krijgen.

Er komt een meldpunt waar inwoners en bedrijven verdachte situaties kunnen melden. Ook wordt een bijeenkomst gehouden met ondernemers met aandacht voor de industrieterreinen en het buitengebied. Via integrale controles wordt getracht de witte vlekken beter in kaart te brengen. Gestreefd wordt illegale activiteiten via publiciteit meer onder de aandacht te brengen. Hierbij wordt gewezen op een uitspraak van John van den Heuvel die aangaf dat een crimineel tegen hem zei: ,,Ik heb liever twee jaar lang een rechercheteam van vijftig man achter mij aan, dan twee verhalen van jou in de krant." Communicatie wordt gezien als één van de meeste effectieve bestrijdingsmiddelen.

Gestreefd wordt naar uitbreidingsmogelijkheden voor het sluiten van panden bij drugshandel. Daarnaast wordt het succesvolle opleggen van een dwangsom bij drugshandel voortgezet en de bestuurlijke aanpak van mensen die worden opgepakt met inbrekerswerktuigen.

Voor de aanpak van ondermijning wordt het huidige budget voor veiligheid van 53.390 euro met vijftienduizend euro verhoogd.