• Jeroen van der Veer

Politie nog niet in de knel in Putten

PUTTEN Het 'piept en kraakt' binnen de politie Oost-Nederland. Maar desondanks slaagt men erin knelsituaties binnen het team Putten, Ermelo en Harderwijk te voorkomen. Dat heeft, zo zegt burgemeester Henk Lambooij in antwoord op vragen van Herman Luitjes (Wij Putten) door een pragmatische en flexibele benadering.

Wijnand Kooijmans

Dat komt mede ook omdat het basisteam West Veluwe het afgelopen jaar is gegroeid naar de sterkte, zoals deze ook op papier staat. Daarnaast zijn er keuzes gemaakt in de prioritering van taken en bezetting.

AUTO Dat maakt dat het mogelijk is 24 uur per dag de kernbezetting in dienst te hebben. Hierdoor is er altijd een surveillance auto beschikbaar voor Putten en Ermelo. De politie plant ook altijd horecatoezicht in. Voor Putten in combinatie met Ermelo en in nauwe samenwerking met de boa's. Omdat de sluitingstijden op elkaar aansluiten lukt het de politie aanwezig te zijn tijdens het uitgaan van de horeca.

De politie kan het niet meer bolwerken door een hoge roosterdruk, sluiting van bureaus en haalt aanrijtijden nietIn het afgelopen jaar is ook de bezetting van het aantal wijkagenten ingevuld en de senior milieu-agent. De wijkagenten werken in principe vanuit het steunpunt. Met het realiseren van de verbouwing van het gemeentehuis is, zo geeft Lambooij aan, in de vorm van een steunpunt ook in Putten een mooie zichtbare plek voor de politie gekomen. Het steunpunt wordt door de politie gezien als een prettige werkomgeving.

VORM Ook is gekozen voor een gewijzigde vorm van dienstverlening. Iedere woensdagmorgen is het steunpunt geopend voor mensen die geen afspraak hebben. Verder is het voor de burgers van Putten mogelijk om op afspraak aangifte te doen thuis of op het steunpunt, vijf dagen in de week aangifte te doen. Tweemaal in de week is dit ook mogelijk in de avonduren.

Volgens burgemeester Lambooij zorgt ook het lage ziekteverzuim bij de politie West Veluwe ervoor dat de diensten nog goed kunnen worden ingevuld. Een voorgenomen wijziging in het arrestantenvervoer maakt dat de politie ook in de toekomst beter beschikbaar wordt voor de burgers in de wijk. Het gaat op dit moment om veel uren die worden besteed aan vervoer en daardoor niet in de wijk kunnen worden ingezet. Op welke termijn de wijziging wordt doorgevoerd kan burgemeester Lambooij nog niet aangeven.

BRIEVEN Lambooij geeft aan als burgemeester de brieven te onderschrijven die recent door de regio-burgemeesters zijn verzonden aan de minister en de Tweede Kamer. Hierin wordt de noodklok geluid en gesteld dat de politie het niet meer kan bolwerken door hoge roosterdruk, sluiting van bureaus en het niet halen van aanrijtijden in het buitengebied.

Ten aanzien van de politie in Putten lijkt, zo geeft Puttens eerste burger aan, de aangegeven problematiek nog behapbaar en levert het geen grote problemen op. De situatie wordt in het overleg tussen burgemeester, politie en het openbaar ministerie wel nauwlettend in de gaten gehouden. Op dit moment zegt Lambooij invulling te kunnen geven aan zijn taken op het gebied van openbare orde en veiligheid. Onder meer de wijzigingen in de dienstverlening en de goede samenwerking en wisselwerking met de Puttense boa's spelen hierbij een belangrijke rol.