• Archiefbeeld ter illustratie.

    Aalt Guliker

Vergunning voor carbidschieten en vreugdevuur in Putten

PUTTEN Een inwoner van Putten heeft terecht ontheffing verkregen om tijdens de jaarwisseling 2019 schoon hout te mogen verbranden op zijn eigen perceel. Ook de ontheffing voor het afschieten van carbid is rechtmatig verleend.

Wijnand Kooijmans

Het is achteraf maar een ingediend bezwaar tegen het verbranden van het hout en het afschieten van carbid dat ongegrond is verklaard door het college van burgemeester en wethouders. Dat neemt daarmee het advies over van de onafhankelijke commissie bezwaarschriften. De uitspraak heeft eventueel wel gevolgen voor aanvragen die voor de komende jaarwisseling worden ingediend.

ONTHEFFING Vreugdevuren zijn verboden binnen de gemeente Putten, al kan wel ontheffing worden verkregen. Aanvragen worden getoetst op voorwaarden rond onder meer de plaats van het vreugdevuur, de afmetingen van het vuur en de afstand tot de bebouwing.

De commissie oordeelt dat de ontheffing op juiste gronden en zorgvuldig is genomen. Ook oordeelt zij niet over de vraag of de voorschriften zijn overtreden en het college daar handhavend tegen had moeten optreden. Door de indiener van het bezwaarschrift is wel om handhaving verzocht, maar de toezichthouder heeft daartoe, eenmaal ter plekke, daartoe geen aanleiding gezien.

GENOT Volgens de commissie is het algemeen belang voldoende meegewogen ten opzichte van het genot dat een substantieel aantal inwoners beleeft aan het traditioneel ontsteken van vreugdevuren tijdens de jaarwisseling.

Wat betreft het carbidschieten wordt geoordeeld dat het college ook hier terecht de gevraagde ontheffing heeft verleend. Al is er enige kritiek op het feit dat het besluit niet juist is gemotiveerd en niet heeft verwezen naar rechtsmiddelen. De bezwaarde gaf aan dat zij enkele jaren geleden in het buitengebied van Putten is gaan wonen voor haar rust en die van haar dieren.

INGRIJPEN De commissie oordeelt dat de verstoring van deze rust gedurende slechts enkele uren per jaar niet zo zwaar weegt, dat het college om deze reden de gevraagde ontheffingen had moeten weigeren. Ook ten aanzien van het carbidschieten zag de toezichthouder geen reden tot ingrijpen.

Door de commissie wordt wel aangegeven dat de kwestie tussen de aanvrager en de bezwaarde wellicht via mediation kan worden opgelost. Dit omdat het al tijdens meerdere jaarwisselingen tot een aanvaring is gekomen tussen beide partijen.